Konferencje dla praktyki gospodarczej


2018: XI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2018

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

15-16.10.2018, Łódź, Vienna House Andel’s Lodz

Europejskie Forum Gospodarcze stanowi platformę dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyjająca nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu już istniejących relacji biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. Spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych prezentują w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości. Uczestnicy mają możliwość wysłuchania prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów oraz udziału w branżowych panelach tematycznych i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.
Jeden z paneli poświęcono dyskusji na temat współdziałania przedsiębiorstw, podmiotów samorządu gospodarczego oraz instytucji publicznych na rzecz rozwoju edukacji zawodowej. Wzięło w nim udział ponad 50 osób – przedstawicieli instytucji edukacyjnych, szkół wyższych, władz samorządowych oraz przedsiębiorców. Celem tego spotkania była analiza możliwości, jakie daje zrzeszanie się przedsiębiorstw w kontekście prowadzenia efektywnej współpracy z samorządami w obszarze edukacji. Lepsza współpraca oznacza przede wszystkim dostosowanie treści i metod kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, ale także podejmowanie wspólnych działań na rzecz jak największego zainteresowania nauką na wybranych kierunkach. Podczas spotkania omówiono modele zrzeszenia przedsiębiorców funkcjonujące w Polsce oraz w innych krajach europejskich oraz zwrócono uwagę, jakie korzyści przynoszą one systemowi edukacji zawodowej. Zaprezentowano dobre wzorce i rozwiązania proponowane przez władze rządowe i samorządowe w celu jak najlepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców. Przedstawiono też, jak taka współpraca postrzegana jest przez pracodawców z różnych branż w oparciu o doświadczenia wynikające z kształcenia w zawodzie ślusarza i edukacji w zakresie informatyki.
W ramach Forum Gospodarczego zorganizowany został też meeting logistyczny pt. „Łódzkie – centralny hub logistyczny Europy”. Wzięło w nim udział ponad 50 przedstawicieli instytucji publicznych (m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Inspekcji Transportu Drogowego, Centralnego Portu Komunikacyjnego, władz lokalnych), firm logistycznych i instytucji finansowych, szkół wyższych oraz stowarzyszeń i izb gospodarczych. Celem spotkania było wskazanie problemów i wyzwań dla branży logistycznej oraz całej gospodarki w kontekście rozwoju nowego jedwabnego szlaku. Meeting rozpoczął się od panelu wprowadzającego pt. „Geopolityka, infrastruktura, nauka i biznes na jedwabnym szlaku – współpraca czy konflikt”, a następnie prace kontynuowano w zespołach w ramach stolików tematycznych. Dyskutowano tu na temat współpracy i wspólnej strategii w tworzeniu grup biznesowych w branży logistycznej, kluczowych przeszkód handlowych (m.in. w zakresie spedycji, prawa, zabezpieczeń, czy ceł) i interesów polityczno-ekonomicznych wzdłuż nowego jedwabnego szlaku oraz rozwoju korytarzy transportowych i punktów węzłowych sieci transeuropejskich. Dorobek spotkania stanowić będzie zbiór zagadnień problemowych na potrzeby konferencji logistycznej „Łódzkie Centralny Hub Logistyczny jako zakończenie nowego jedwabnego szlaku sieci transazjatyckiej”, której organizacja planowana jest na Politechnice Łódzkiej w 2019 roku.

Mój udział w Forum Gospodarczym obejmował:

  • udział w obradach Forum
  • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Współdziałanie w edukacji zawodowej – branżowe zrzeszenia przedsiębiorców”,
  • udział w meetingu logistycznym „Łódzkie – centralny hub logistyczny Europy” – moderator dyskusji nt. „Wspólna strategia w tworzeniu grup biznesowych ” we współpracy z Dyrektor Dorotą Wodnicką z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

2018: Konferencja „Łódzkie – Smart Region with Smart Cities” pt. „Water Challenge”

Organizatorzy: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

22.05.2018, Łódź, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka

Koncepcja smart city wyznacza kluczowy trend kształtujący perspektywy rozwojowe miast europejskich. Jej znaczenie wynika z interdyscyplinarnego charakteru łączącego innowacyjne, elastyczne i transnarodowe przedsięwzięcia gospodarcze, wykwalifikowany, kreatywny i zaangażowany społecznie kapitał ludzki oraz transparentne i kompetentne władze w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej w oparciu o wizję strategiczną. Warunki te stanowią podstawę do rozwoju przyjaznych warunków życiowych i zawodowych, zaawansowanych usług publicznych i społecznych oraz budują trwałą konkurencyjność regionalną opartą na przewagach środowiskowych. Kluczowym czynnikiem synergii tych komponentów koncepcji są jednocześnie zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne zapewniające inteligencję miejską oraz zdolność do uczenia się i rozwoju w warunkach zmian i postępującej różnorodności społeczno-gospodarczej.
Wyzwania te dotyczą również regionu łódzkiego, gdzie elementy koncepcji smart city są wdrażane z powodzeniem od kilku lat. Stanowić to powinno impuls dla intensyfikacji inicjatyw inteligentnych opartych na strategicznych przewagach konkurencyjnych, takich jak: położenie sprzyjające integracji społeczno-gospodarczej, rozwój infrastruktury teleinformatycznej, dobre warunki dla rozwoju sektora usług, startupów opartych na wiedzy oraz przedsięwzięć kreatywnych, potencjał naukowy i edukacyjny, jak również historyczna wielokulturowość. Ważnym przejawem wdrażania koncepcji smart city w tym regionie są również działania wpisujące się w nurt zrównoważonego rozwoju, odnawialne wykorzystanie zasobów naturalnych i bezpieczeństwo ekologiczne. Szczególną uwagę warto poświęcić tu nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, które w kluczowy sposób kształtować będą warunki inteligentnego rozwoju w przyszłości.
Biorąc to pod uwagę łódzkie środowisko akademickie postanowiło stworzyć platformę wymiany doświadczeń organizacyjnych, technicznych i technologicznych w celu wspierania liderów koncepcji smart city w regionie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w obszarze inżynierii i gospodarki wodnej.
W konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli krajowych i regionalnych organizacji regulacyjnych, samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, dostawców technologii i rozwiązań technicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nową ustawą o prawie wodnym, z nowymi kompetencjami instytucjonalnymi oraz szerokim spektrum narzędzi prawnych, organizacyjnych i technicznych, pozwalających sprostać obowiązkom nałożonym na jednostki samorządowe. Przedstawione zostały inteligentne rozwiązania dla regionów i miast związane z nowymi technologiami w zakresie gospodarowania wodą (m.in. gospodarka komunalna, baseny aquaparki, mała i duża retencja, green/smartcity). Zaprezentowane zostały także przykłady technicznych rozwiązań filtrowania i uzdatniania wody oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje ekologiczne.

Mój udział w konferencji obejmował:

  • udział w komitecie organizacyjnym konferencji,
  • prowadzenie obrad konferencji,
  • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Gospodarka wodno-ściekowa w regionach – problemy, wyzwania, perspektywy” – wypowiedź na temat roli partycypacji społecznej w formie budżetu obywatelskiego we wdrażaniu koncepcji smart city oraz w rozwoju działań związanych z gospodarką i infrastrukturą wodną w Łodzi.

 

2016: IFO 2016 Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje (IFO 2016 Forum Małych i Średnich Przedsiębiorców Regionu Morawsko-Śląskiego)

Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego, Czechy oraz Agencja Inwestycji i Rozwoju Biznesu „CzechInvest”, Czechy

20.09.2016, Ostrava, Czechy, Dom Kultury „Akord”

W konferencji wzięło udział ponad 80 małych i średnich przedsiębiorców z regionu morawsko-śląskiego oraz 2 firmy z Polski. W spotkaniu wzięli ponadto udział przedstawiciele władz regionalnych oraz organizacji samorządu gospodarczego. Program spotkania koncentrował się na młodych przedsiębiorcach oraz zmianach pokoleniowych w przedsiębiorstwach. W związku z tym głównym wydarzeniem były cztery moderowane sesje tematyczne poświęcone takim problemom, jak: inwestowanie w kapitał ludzki vs inwestowanie w technologie, start-upy i wsparcie dla innowacyjnego biznesu, eksport i współpraca międzynarodowa oraz  nowa generacja przedsiębiorców (generacja Y).
Uczestnicy zwrócili uwagę, iż współczesny rynek powinien uwzględniać dokonujące się zmiany pokoleniowe i pojawienie się nowej generacji przedsiębiorców. To młode pokolenie, nazywane generacją internetu, ma zupełnie inny zestaw wartości. Charakteryzuje się elastycznością, nie przywiązuje wagi do stabilności zawodowej i życiowej, posiada gruntowną wiedzę z zakresu nowych technologii, a praca musi być dla nich przyjemna i zabawna. Współcześni, młodzi przedsiębiorcy widzą przyszłość przede wszystkim w budowaniu sieci partnerskich, obejmujących nie tylko biznes, ale również relacje interpersonalne. Ich znaczenie wzrasta wraz ze zmianą pokoleniową w firmach rodzinnych, która dokonuje się obecnie w Polsce i w Czechach i będzie wyznaczała poziom konkurencyjności rodzinnych firm sektora MSP w dłuższej perspektywie.
W takcie konferencji przedsiębiorcy mogli zapoznać się także z ofertą instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania innowacji oraz internacjonalizacji działalności. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja, w której zaprezentowano 6 przykładów przedsiębiorstw, które odniosły istotny sukces w biznesie, stanowiąc jednocześnie zbiór najlepszych praktyk w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP.
Udział polskich firm w konferencji był związany z badaniami prowadzonymi w ramach projektu: „Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach”, realizowanego we współpracy Politechniki Łódzkiej z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Prawa z Ostrawy w Czechach.

Mój udział w konferencji obejmował:

  • udział w komitecie organizacyjnym konferencji, w tym zaproszenie firm z Polski do udziału w konferencji,
  • udział w obradach konferencji,
  • prezentację polskiej firmy Proton Archeo w ramach sesji plenarnej poświęconej najlepszym praktykom zarządzania i przykładom sukcesu w biznesie.