Konferencje dla praktyki gospodarczej


2018: XI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2018

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

15-16.10.2018, Łódź, Vienna House Andel’s Lodz

Europejskie Forum Gospodarcze stanowi platformę dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyjająca nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu już istniejących relacji biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. Spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych prezentują w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości. Uczestnicy mają możliwość wysłuchania prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów oraz udziału w branżowych panelach tematycznych i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.
Jeden z paneli poświęcono dyskusji na temat współdziałania przedsiębiorstw, podmiotów samorządu gospodarczego oraz instytucji publicznych na rzecz rozwoju edukacji zawodowej. Wzięło w nim udział ponad 50 osób – przedstawicieli instytucji edukacyjnych, szkół wyższych, władz samorządowych oraz przedsiębiorców. Celem tego spotkania była analiza możliwości, jakie daje zrzeszanie się przedsiębiorstw w kontekście prowadzenia efektywnej współpracy z samorządami w obszarze edukacji. Lepsza współpraca oznacza przede wszystkim dostosowanie treści i metod kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, ale także podejmowanie wspólnych działań na rzecz jak największego zainteresowania nauką na wybranych kierunkach. Podczas spotkania omówiono modele zrzeszenia przedsiębiorców funkcjonujące w Polsce oraz w innych krajach europejskich oraz zwrócono uwagę, jakie korzyści przynoszą one systemowi edukacji zawodowej. Zaprezentowano dobre wzorce i rozwiązania proponowane przez władze rządowe i samorządowe w celu jak najlepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców. Przedstawiono też, jak taka współpraca postrzegana jest przez pracodawców z różnych branż w oparciu o doświadczenia wynikające z kształcenia w zawodzie ślusarza i edukacji w zakresie informatyki.
W ramach Forum Gospodarczego zorganizowany został też meeting logistyczny pt. „Łódzkie – centralny hub logistyczny Europy”. Wzięło w nim udział ponad 50 przedstawicieli instytucji publicznych (m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Inspekcji Transportu Drogowego, Centralnego Portu Komunikacyjnego, władz lokalnych), firm logistycznych i instytucji finansowych, szkół wyższych oraz stowarzyszeń i izb gospodarczych. Celem spotkania było wskazanie problemów i wyzwań dla branży logistycznej oraz całej gospodarki w kontekście rozwoju nowego jedwabnego szlaku. Meeting rozpoczął się od panelu wprowadzającego pt. „Geopolityka, infrastruktura, nauka i biznes na jedwabnym szlaku – współpraca czy konflikt”, a następnie prace kontynuowano w zespołach w ramach stolików tematycznych. Dyskutowano na temat współpracy i wspólnej strategii w tworzeniu grup biznesowych w branży logistycznej, kluczowych przeszkód handlowych (m.in. w zakresie spedycji, prawa, zabezpieczeń, czy ceł) i interesów polityczno-ekonomicznych wzdłuż nowego jedwabnego szlaku oraz rozwoju korytarzy transportowych i punktów węzłowych sieci transeuropejskich. 

Mój udział w Forum Gospodarczym obejmował:

  • udział w obradach Forum
  • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Współdziałanie w edukacji zawodowej – branżowe zrzeszenia przedsiębiorców”,
  • udział w meetingu logistycznym „Łódzkie – centralny hub logistyczny Europy” – moderator dyskusji nt. „Wspólna strategia w tworzeniu grup biznesowych ” we współpracy z Dyrektor Dorotą Wodnicką z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

2018: Konferencja „Łódzkie – Smart Region with Smart Cities” pt. „Water Challenge”

Organizatorzy: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

22.05.2018, Łódź, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka

Koncepcja smart city wyznacza kluczowy trend kształtujący perspektywy rozwojowe miast europejskich. Jej znaczenie wynika z interdyscyplinarnego charakteru łączącego innowacyjne, elastyczne i transnarodowe przedsięwzięcia gospodarcze, wykwalifikowany, kreatywny i zaangażowany społecznie kapitał ludzki oraz transparentne i kompetentne władze w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej w oparciu o wizję strategiczną. Warunki te stanowią podstawę do rozwoju przyjaznych warunków życiowych i zawodowych, zaawansowanych usług publicznych i społecznych oraz budują trwałą konkurencyjność regionalną opartą na przewagach środowiskowych. Kluczowym czynnikiem synergii tych komponentów koncepcji są jednocześnie zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne zapewniające inteligencję miejską oraz zdolność do uczenia się i rozwoju w warunkach zmian i postępującej różnorodności społeczno-gospodarczej.
Wyzwania te dotyczą również regionu łódzkiego, gdzie elementy koncepcji smart city są wdrażane z powodzeniem od kilku lat. Stanowić to powinno impuls dla intensyfikacji inicjatyw inteligentnych opartych na strategicznych przewagach konkurencyjnych, takich jak: położenie sprzyjające integracji społeczno-gospodarczej, rozwój infrastruktury teleinformatycznej, dobre warunki dla rozwoju sektora usług, startupów opartych na wiedzy oraz przedsięwzięć kreatywnych, potencjał naukowy i edukacyjny, jak również historyczna wielokulturowość. Ważnym przejawem wdrażania koncepcji smart city w tym regionie są również działania wpisujące się w nurt zrównoważonego rozwoju, odnawialne wykorzystanie zasobów naturalnych i bezpieczeństwo ekologiczne. Szczególną uwagę warto poświęcić tu nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, które w kluczowy sposób kształtować będą warunki inteligentnego rozwoju w przyszłości.
Biorąc to pod uwagę łódzkie środowisko akademickie postanowiło stworzyć platformę wymiany doświadczeń organizacyjnych, technicznych i technologicznych w celu wspierania liderów koncepcji smart city w regionie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w obszarze inżynierii i gospodarki wodnej.
W konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli krajowych i regionalnych organizacji regulacyjnych, samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, dostawców technologii i rozwiązań technicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nową ustawą o prawie wodnym, z nowymi kompetencjami instytucjonalnymi oraz szerokim spektrum narzędzi prawnych, organizacyjnych i technicznych, pozwalających sprostać obowiązkom nałożonym na jednostki samorządowe. Przedstawione zostały inteligentne rozwiązania dla regionów i miast związane z nowymi technologiami w zakresie gospodarowania wodą (m.in. gospodarka komunalna, baseny aquaparki, mała i duża retencja, green/smartcity). Zaprezentowane zostały także przykłady technicznych rozwiązań filtrowania i uzdatniania wody oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje ekologiczne.

Mój udział w konferencji obejmował:

  • udział w komitecie organizacyjnym konferencji,
  • prowadzenie obrad konferencji,
  • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Gospodarka wodno-ściekowa w regionach – problemy, wyzwania, perspektywy” – wypowiedź na temat roli partycypacji społecznej w formie budżetu obywatelskiego we wdrażaniu koncepcji smart city oraz w rozwoju działań związanych z gospodarką i infrastrukturą wodną w Łodzi.

 

2016: IFO 2016 Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje (IFO 2016 Forum Małych i Średnich Przedsiębiorców Regionu Morawsko-Śląskiego)

Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego, Czechy oraz Agencja Inwestycji i Rozwoju Biznesu „CzechInvest”, Czechy

20.09.2016, Ostrava, Czechy, Dom Kultury „Akord”

W konferencji wzięło udział ponad 80 małych i średnich przedsiębiorców z regionu morawsko-śląskiego oraz 2 firmy z Polski. W spotkaniu wzięli ponadto udział przedstawiciele władz regionalnych oraz organizacji samorządu gospodarczego. Program spotkania koncentrował się na młodych przedsiębiorcach oraz zmianach pokoleniowych w przedsiębiorstwach. W związku z tym głównym wydarzeniem były cztery moderowane sesje tematyczne poświęcone takim problemom, jak: inwestowanie w kapitał ludzki vs inwestowanie w technologie, start-upy i wsparcie dla innowacyjnego biznesu, eksport i współpraca międzynarodowa oraz  nowa generacja przedsiębiorców (generacja Y).
Uczestnicy zwrócili uwagę, iż współczesny rynek powinien uwzględniać dokonujące się zmiany pokoleniowe i pojawienie się nowej generacji przedsiębiorców. To młode pokolenie, nazywane generacją internetu, ma zupełnie inny zestaw wartości. Charakteryzuje się elastycznością, nie przywiązuje wagi do stabilności zawodowej i życiowej, posiada gruntowną wiedzę z zakresu nowych technologii, a praca musi być dla nich przyjemna i zabawna. Współcześni, młodzi przedsiębiorcy widzą przyszłość przede wszystkim w budowaniu sieci partnerskich, obejmujących nie tylko biznes, ale również relacje interpersonalne. Ich znaczenie wzrasta wraz ze zmianą pokoleniową w firmach rodzinnych, która dokonuje się obecnie w Polsce i w Czechach i będzie wyznaczała poziom konkurencyjności rodzinnych firm sektora MSP w dłuższej perspektywie.
W takcie konferencji przedsiębiorcy mogli zapoznać się także z ofertą instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania innowacji oraz internacjonalizacji działalności. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja, w której zaprezentowano 6 przykładów przedsiębiorstw, które odniosły istotny sukces w biznesie, stanowiąc jednocześnie zbiór najlepszych praktyk w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP.
Udział polskich firm w konferencji był związany z badaniami prowadzonymi w ramach projektu: „Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach”, realizowanego we współpracy Politechniki Łódzkiej z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Prawa z Ostrawy w Czechach.

Mój udział w konferencji obejmował:

  • udział w komitecie organizacyjnym konferencji, w tym zaproszenie firm z Polski do udziału w konferencji,
  • udział w obradach konferencji,
  • prezentację polskiej firmy Proton Archeo w ramach sesji plenarnej poświęconej najlepszym praktykom zarządzania i przykładom sukcesu w biznesie.