Życiorys zawodowy


 

 

 

 

 

Praca zawodowa

10.2019 – nadal

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

 • od 01.10.2019: Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • Zakres obowiązków: prowadzenie prac naukowo-badawczych, prowadzenie zajęć dydaktycznych, prace organizacyjne.
10.2002 – 09.2019

Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Katedra Zarządzania

 • Moja wizytówka na stronie Wydziału
 •  Stanowiska:
  • W kadencji 2016 – 2019: Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  • od 01.10.2016: Profesor nadzwyczajny
  • w latach 2007-2010 prowadziłem zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Przedsiębiorczość” w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej
  • 12.2006 – 09.2016: Adiunkt
  • 10.2002 – 11.2006: Asystent
 • Zakres obowiązków: prowadzenie prac naukowo-badawczych, prowadzenie zajęć dydaktycznych, prace organizacyjne.
10.2016 – 09.2017 Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim,
Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
 • Zakres obowiązków: prowadzenie prac naukowo-badawczych, prowadzenie zajęć dydaktycznych, prace organizacyjne.
08.2002 – 03.2009 „Rachman” Marek Matejun

 • Własna działalność gospodarcza
 • Zakres oferty firmy: usługi doradcze/konsultingowe i księgowe dla mikro i małych przedsiębiorstw.
10.2001 – 10.2002 Polski Drukarz Sp. z o.o.
Wydawnictwo ogólnopolskiego czasopisma poligraficznego „Świat Druku”

 • Stanowisko: Specjalista ds. marketingu
 • Zakres obowiązków: kształtowanie i realizacja polityki marketingowej firmy, pozyskiwanie nowych oraz obsługa dotychczasowych klientów.
04.2000 – 04.2002 Biuro Rachunkowe Doradcy Podatkowego

 • Praca na umowę cywilnoprawną
 • Zakres obowiązków: pomoc w księgowości, pomoc w prowadzeniu ewidencji podatkowych i rachunkowych klientów biura.
1996 – 1998 Zakład Ślusarsko – Tokarski C. Z. Jung

 • Praca dorywcza na umowę cywilnoprawną
 • Zakres obowiązków: prowadzenie spraw administracyjno-biurowych, praca fizyczna.
1995 – 1996 Korporacja Marketingu „NET”

 • Praca dorywcza na umowę cywilnoprawną
 • Zakres obowiązków: organizacja i udział w akcjach promocyjnych.

 

 

 

 

 

Wykształcenie i rozwój naukowy

22.02.2016 Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
Rozprawa habilitacyjna: Matejun M., Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne, Zeszyty Naukowe Nr 1194, Rozprawy Naukowe Z. 483, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
08.11.2006 Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
Nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
Rozprawa doktorska: „Rola outsourcingu w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”
Promotor pracy: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
Obrona rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem
2002-2003 Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego Politechniki Łódzkiej
Praca zaliczeniowa: „Trudne sytuacje w pracy asystenta ze studentami związane z realizacją procesu dydaktycznego i wychowawczego”
Opiekun pracy: prof. dr hab. Krzysztof Baranowski
1996-2001 Studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Kierunek: Zarządzanie i marketing
Uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier
Praca magisterska: Analiza systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej
Promotor pracy: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
Studia ukończyłem z wynikiem celującym w grupie 5% najlepszych absolwentów, uzyskując dyplom magistra inżyniera z wyróżnieniem. W 2002r. moja praca otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą pracę magisterską tematycznie związaną z województwem łódzkim.

 

 

 

 

 

Dodatkowe kursy / Szkolenia / Kwalifikacje

05.2023

Szkolenia antykorupcyjne
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Szkolenia online, 02-04.05.2023

10.2022

Warsztaty „Design Thinking dla cyrkularności” w ramach Circular Week 2022
Socjomania
Google Meet (Online), 07.10.2022

05.2019

Szkolenie „Różnice indywidualne w zespole”
Biuro Karier Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka
Łódź, 30.05.2019

05.2019

Warsztaty z zakresu rzetelności i etyki naukowej
Dni otwarte Narodowego Centrum Nauki w Łodzi, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 15.05.2019

05.2019

Warsztaty nt. rozwoju zawodowego pracowników Politechniki Łódzkiej
PwC Advisory, Politechnika Łódzka
Łódź, 13.05.2019

04.2019

Szkolenie „Ewaluacja jakości działalności naukowej
Centrum Kształcenia IDEA
Warszawa, 26.04.2019

2018-2019 Kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w języku obcym na poziomie C1
Projekt „Dydaktyka 2.0” współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach Poddziałania 3.4 PO „Wiedza Edukacja Rozwój”
Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej
Łódź, 05.04.2019
02.2017 Szkolenie dla administratorów ankiety jednostki w systemie POL-on
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warszawa, 07.02.2017
12.2016 Szkolenie „Analizy jakościowe z oprogramowaniem NVivo”
Prowadzący: dr Jakub Niedbalski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
Łódź, 07.12.2016
10.2016

Szkolenie „Prawo autorskie na uczelni wyższej – wybrane zagadnienia
Kancelaria Prawnicza Patrimonium, Politechnika Łódzka
Łódź, 21.10.2016

 06.2016 Szkolenie „Przygotowanie jednostki naukowej do parametryzacji MNiSW za lata 2013-2016 według nowych przepisów prawa
Index Copernicus International
Warszawa, 15.06.2016
05.2016 Warsztaty z oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki
Dni Narodowego Centrum Nauki w Olsztynie
Olsztyn, 12.05.2016
 03.2016 Szkolenie „Zasady definiowania kompetencji zdobywanych na praktykach oraz przypisywanie punktów ECTS do poszczególnych efektów uczenia się zdobywanych poza uczelnią”
Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Politechnika Łódzka
Łódź, 18.03.2016
 06.2015 Szkolenie z obsługi systemu POL-on, moduł „Projekty naukowe”
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa, 16.06.2015
 06.2015 Szkolenie „Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną: co każdy twórca i pracodawca wiedzieć powinien?
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Politechnika Łódzka
Łódź, 10.06.2015
 02 – 06.2010 Szkoła Trenerów Zarządzania
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania „Matrik”
Kraków, 02-06.2010
 02.2010 Szkolenie „Wystąpienia publiczne dla kadry zarządzającej”
Bordman Training
Wisła, 19-21.02.2010
 04.2005 Szkolenie „Jak aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program ROSzEFS, Fundacja Inkubator, Łódź
 06.2003 Kwalifikacje pedagogiczne
w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy „Karta Nauczyciela”
 03 – 04.2003  Kurs kadry i płace
 02.2003 Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 696/2003
uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt. 5 ustawy o rachunkowości
08 – 09.2002 Kurs prowadzenia ksiąg rachunkowych
04.2002 Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
02 – 03.2002 Kurs prowadzenia podatkowej księgi przychodów rozchodów
09 – 10.2000 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
VI Oddział Centrum w Łodzi
Wydział Restrukturyzacji Należności i Windykacji

 • praktyki studenckie
07 – 08.2000 Łódzka Regionalna Kasa Chorych w Łodzi
Departament Ewidencji Ubezpieczonych

 • praktyki studenckie
  Kwalifikacje dodatkowe:

 • Bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu i programów komputerowych (MS Office, Corel Draw, Adobe, IBM SPSS Statistics, Internet)
 • Prawo jazdy kategorii „B”

 

Znajomość języków obcych

 • Język angielski: bardzo dobra
 • Język niemiecki: podstawowa

 

 

 

 

 

Praca naukowa i dydaktyczna na Politechnice Łódzkiej

Zainteresowania naukowe

 • Przedsiębiorczość, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zarządzanie mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Współczesne koncepcje i metody zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne i rozwój organizacji
 • Metodologia badań w naukach o zarządzaniu
Wykładane przedmioty

 • Podstawy zarządzania
 • Koncepcje zarządzania
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Rachunkowość i systemy podatkowe
 • Powadzenie firmy produkcyjnej
 • Finansowanie i wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zakładanie i prowadzenie małej firmy
 • Zarządzanie w kryzysie
 • Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 • Wprowadzenie do organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie i ekonomika w przedsiębiorstwie

 

 

 

 

 

Funkcje pełnione w szkolnictwie wyższym

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Łódzkim i na Wydziale Zarządzania UŁ

2023 – nadal

Zastępca przewodniczącego II Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ

2022 – nadal

Zastępca kierownika Centrum Metodologii Badań w Naukach o Zarządzaniu i Jakości „BizResearch.pl”

2020 – nadal

Członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

2019 – 2023

Członek II Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ

2019 – nadal

Członek Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

 

Funkcje pełnione na Politechnice Łódzkiej i na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ

2019 Członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
2018 – 2019 Członek rektorskiego zespołu ds. nauki i szkół doktorskich Politechniki Łódzkiej
2018 Członek Wydziałowego Zespołu ds. Ewaulacji EUA – Institutional Evaluation Programme
2016 – 2019 Prodziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
2016 – 2019 Przewodniczący Komisji Nauki
2016 – 2019 Przewodniczący Komisji Przewodów Doktorskich
2016 – 2019 Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
2016 – 2019 Członek Wydziałowej Komisji Rozwoju Młodych Naukowców
2016 – 2019 Członek Rady Wydziału
2010 – 2012 Członek Rady Katedry Zarządzania
2007 Członek zespołu doradczego Komisji Dydaktycznej ds. Europeistyki
2006 – 2007 Opiekun pierwszego roku studiów zaocznych licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing z naboru na rok akademicki 2006/2007
2006 Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
2006 – 2016 Członek Wydziałowej Komisji Przetargowej
2006 – 2016 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania ds. Praktyk Studenckich
2005 Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
2004 – 2019 Opiekun Koła Naukowego Ludzie – Biznes – Technologie (LBT)
2003 – 2012 Koordynacja zadań dydaktycznych pracowników Zakładu Organizacji Przedsiębiorstw
2003 – 2006 Protokołowanie na egzaminach dyplomowych
2002 – 2011 Prowadzenie strony internetowej i gazetki Zakładu Organizacji Przedsiębiorstw
2003 Współpraca przy uruchomieniu Wydziałowego Biura Karier

 

 

 

 

 

Zainteresowania pozazawodowe

 • Informatyka: tworzenie stron www, CMS, grafika i tworzenie okładek do książek, skład komputerowy, multimedia, internet
 • Sport: boks, siatkówka, tenis stołowy, tenis ziemny, gry FPP
 • Motoryzacja
 • Kulinaria 🙂
 • W ostatnich latach coraz częściej podróże