Osiągnięcia naukowe


.

.

.
.

 

FUNKCJE KIEROWNICZE W PROJEKTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH:

2023-2027

Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi a wyniki środowiskowe przedsiębiorstw: Analiza mediacji w podejściu wielopoziomowym
Projekt badawczy NCN typu OPUS 24

 • Status udziału: kierownik projektu
 • Zespół badawczy: Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ, Dr Izabela Różańska-Bińczyk
 • Kwota projektu: 240 340 zł
2021-2023

Modele przedsiębiorczości firm sektora MSP w warunkach szoku społeczno-gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19
Projekt dofinansowany w ramach konkursu Uniwersytetu Łódzkiego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (granty dla doświadczonych badaczy).

 • Status udziału: kierownik projektu
 • Zespół badawczy: pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej WZ UŁ, Dr hab. Tomasz Bernat, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE (UE w Katowicach)
 • Kwota projektu: 26 400 zł
2019-2020 Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
Własny projekt badawczy realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 • Status udziału: kierownik projektu i główny wykonawca
 • Strona projektu badawczego: www.etyka.matejun.pl
2017-2018 Internal structure of management sciences – subdivision into scientific sub-disciplines
Własny projekt badawczy zrealizowany we współpracy międzynarodowej z Economics and Management School, Chongqing Jiaotong University, Chiny oraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 • Status udziału: kierownik projektu
 • Zespół badawczy: Prof. Dr. Mengying Feng (Chongqing Jiaotong University), Dr hab. inż. Remigiusz Kozlowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
2016-2020 Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach
Projekt badawczy NCN typu OPUS 9
realizowany we współpracy międzynarodowej

 • Status udziału: kierownik projektu
 • Zespół badawczy: Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz (Politechnika Łódzka), Prof. dr hab. Zdeněk Mikoláš (Vysoká Škola Podnikání a Práva), Dr Maciej Woźniak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Kwota projektu: 236 640 zł
 • Strona projektu badawczego: www.opportunity.bizresearch.pl
2016
Międzynarodowy projekt badawczy Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey (GUESSS)
Projekt badawczy realizowany we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego (Poznań) oraz Uniwersytetem St. Gallen (Szwajcaria)
2015-2016 Rola zdolności dynamicznych w kształtowaniu potencjału zasobowego firm sektora MSP
Grant Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

 • Status udziału: kierownik projektu
 • Zespół badawczy: mgr Agata Motyka, mgr Piotr Sitkiewicz
 • Kwota projektu: 20 000 zł
— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —
2013
Międzynarodowy projekt badawczy Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey (GUESSS)
Projekt badawczy realizowany we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego (Poznań) oraz Uniwersytetem St. Gallen (Szwajcaria)
2011-2014

Zarządzanie wykorzystaniem instrumentów wspierania rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa – kontekst strategiczny
Grant własny NCN typu „Sonata”
Strona internetowa projektu: w języku polskim | w języku angielskim

 • Status udziału: kierownik projektu
 • Kwota projektu: 234 900 zł
2010-2012
Wykorzystanie studium przypadku w pracach badawczych prowadzonych przez młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu
Własny projekt badawczy realizowany na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
[pobierz sprawozdanie z badań]
 • Status udziału: kierownik projektu
2008-2010
 • Status udziału: kierownik projektu
 • Kwota projektu: 50 000 zł
2008-2009
Formy wspierania rozwoju w fazowym modelu cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw
Grant badawczy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
 • Status udziału: kierownik projektu
— nadanie stopnia naukowego doktora —

.

.

.
.

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH:

2021-2023

Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe
Projekt dofinansowany w ramach konkursu Uniwersytetu Łódzkiego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (granty dla młodych badaczy)
Kierownik projektu: dr Izabela Różańska-Bińczyk

 • Status udziału: wykonawca
2020

Edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
Projekt badawczy realizowany przez przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum (SEM FORUM) oraz EQUAL – European Quality Link
Kierownik projektu na Uniwersytecie Łódzkim: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ

2019-2020

Praktyki Green HR a wielopoziomowe zarządzanie wynikami organizacji
Międzykatedralny projekt badawczy realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Kierownik projektu: dr Izabela Różańska-Bińczyk

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —
2013-2015
Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych (na podstawie uczelni z regionu łódzkiego)
Grant NCN typu Preludium.
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz. Kierownik projektu: mgr inż. Karolina Kapuścińska
 • Status udziału: wykonawca
2014-2015
Zarządzanie nowoczesnymi przedsiębiorstwami: strategie, struktury, przywództwo
Projekt naukowo-badawczy realizowany w ramach działalności podmiotowej Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 • Status udziału: wykonawca
2011-2013
Adaptacja przedsiębiorstw do głębokich zmian w otoczeniu zewnętrznym
Projekt naukowo-badawczy realizowany w ramach działalności podmiotowej Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz (2010-2012) oraz prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (2013)
 • Status udziału: wykonawca
2010-2013
Czynniki i metody rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach małej i średniej wielkości
Grant własny MNiSW.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
Strona internetowa projektu
 • Status udziału: wykonawca
2009-2011
Zarządzanie relacjami strategia firmy – struktura organizacyjna w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii
Projekt naukowo-badawczy realizowany w ramach badań własnych Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 • Status udziału: wykonawca
2009-2011
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii
Projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Kierownik projektu: dr Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 • Status udziału: wykonawca
2010
Profesjonalizacja zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Projekt naukowo-badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
 • Status udziału: wykonawca
2008-2009
Wpływ związków kooperacyjnych na konkurencyjność MSP na przykładzie regionu łódzkiego
Projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz (2008), dr Anna Adamik (2009)
 • Status udziału: wykonawca
— nadanie stopnia naukowego doktora —
2003 – 2006 Rola outsourcingu w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Stefana Lachiewicza; Grant promotorski MNiSW
08.12.2004 – prezentacja założeń rozprawy na seminarium doktorskim
[Pobierz prezentację PowerPoint]
15.12.2004 – otwarcie przewodu doktorskiego
23.06.2005 – prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej na seminarium naukowym Instytutu Zarządzania
25.10.2006 – publiczna obrona rozprawy doktorskiej
08.11.2006 – nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
2001 – 2003
Funkcjonowanie zarządu spółki kapitałowej w systemie nadzoru właścicielskiego
Projekt naukowo-badawczy realizowany w ramach tematu „Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych” finansowanego ze środków działalności statutowej Instytutu Zarządzania PŁ
Kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
 • Status udziału: wykonawca
2001 – 2003
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim
Projekt naukowo-badawczy realizowany w ramach tematu „Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie transformacji gospodarki polskiej” finansowanego ze środków działalności statutowej Instytutu Zarządzania PŁ
Kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
 • Status udziału: wykonawca

....

.

.
.

OPINIE EKSPERCKIE W PROJEKTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH:

2022

Behawioralne antecedencje crowdsourcingu naukowego: perspektywa nauczycieli akademickich
Projekt naukowo-badawczy NCN OPUS nr 2019/35/B/HS4/01446 realizowany na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik projektu: dr hab. Regina Lenart- Gansiniec, prof. UJ 

 • Status udziału:
  • udział w badaniu jakościowym przeprowadzonym metodą wywiadu na temat współpracy, crowdsourcingu oraz crowdfundingu w pracy naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
  • udział w badaniu ankietowym.
2021

Rola zarządzania ryzykiem w realizacji projektów badawczo-rozwojowych z dziedziny medycyny
Projekt badawczy realizowany na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mik-Wojtczak
Promotorzy: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ, dr hab. n med. Michał Mik

 • Status udziału: uczestnik panelu ekspertów dotyczącego oceny narzędzia badającego podejście do zarządzania projektem B+R w dziedzinie medycyny, w tym w szczególności do zarządzania ryzykiem.
2021

Wspólnota działań jako przestrzeń kształtowania wiążącego kapitału społecznego w uczelniach wyższych
Projekt badawczy realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach rozprawy doktorskiej mgra Omara Shaheen’a
Promotor: dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

 • Status udziału:
  • wywiad ekspercki na temat utworzenia i funkcjonowania wspólnoty działań na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w postaci cyklu naukowych seminariów wydziałowych w latach 2016-2019,
  • udział w badaniu ankietowym.
2020

A study for feasibility assessment and piloting of a (self-) assessment tool on skills management practices in SME’s
Projekt badawczy realizowany przez konsorcjum Kantar Public Belgium, RAND Europe oraz Visionary Analytics (Litwa)
Koordynator badań: Lillian Flemons (RAND Europe), Maxime Hayet (Kantar Public Belgium)

 • Status udziału:
  • etap 2: udział w warsztatach ewaluacyjnych na temat treści i kierunków rozwoju narzędzia (samo)oceny praktyk zarządzania umiejętnościami dla europejskich firm sektora MSP.
  • etap 1: udzielenie wywiadu eksperckiego na temat luk rynkowych, zakresu oferowanego wsparcia oraz potencjalnych korzyści w ramach projektowanego narzędzia (samo)oceny praktyk zarządzania umiejętnościami dla europejskich firm sektora MSP.
2020

Uwarunkowania kulturowe a narodowe systemy innowacji
Badanie realizowane w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach rozprawy doktorskiej mgra Mirosława Jurdeczka
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Poznańska

 • Status udziału: ekspert w badaniach ankietowych
2019 Rozwiązania organizacyjne Wewnątrzorganizacyjnej Mobilności Pracowników (WMP)
Projekt badawczy realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Realizator: Dr Izabela Bednarska-Wnuk

 • Status udziału: ekspert w badaniu delfickim
2019 Rola kultury organizacyjnej we wdrażaniu World Class Manufacturing (WCM)
Projekt badawczy realizowany na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach rozprawy doktorskiej mgra inż. Michała Paszkowskiego
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ, promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Wiśniewska

2018 Ekspertowa metoda identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Projekt badawczy realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach rozprawy doktorskiej mgr inż. Mileny Drzewieckiej-Dahlke
Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Stachowiak

2018 Ewaluacja mid term programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym zapisów ram i rezerwy wykonania
Projekt zamawiany Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, realizowany przez EVALU Sp. z o.o.

 • Status udziału: ekspert w badaniu delfickim
— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —
2015
Synteza autonomicznego identyfikatora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielokrotnych, dynamicznych systemach RFID
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Programu Badań Stosowanych.
Koordynator: Politechnika Rzeszowska
 • Status udziału: ekspert w badaniu delfickim
2014
Ogólnopolskie Obserwatorium Przedsiębiorczości Akademickiej jako efektywne narzędzie aktywizacji studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Projekt realizowany ze środków MNiSW w ramach programu „Diamentowy Grant”.
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Robert Karaszewski. Kierownik i główny wykonawca: mgr Anna Zajdel (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy)
 • Status udziału: Ekspert z zakresu przedsiębiorczości i otoczenia małego biznesu
2014
Modele oceny dojrzałości procesów jako narzędzie doskonalenia organizacji
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Kierownik projektu: T. Bartosz Kalinowski (Uniwersytet Łódzki).
 • Status udziału: ekspert w badaniach ankietowych
— nadanie stopnia naukowego doktora —

....

.
.

 

STAŻE NAUKOWE:

Staże naukowe definiuję jako dłuższe (z reguły powyżej 1 tygodnia) pobyty w ośrodkach akademickich
nakierowane bezpośrednio na prowadzenie prac naukowo-badawczych, zapoznanie z dobrymi
wzorcami pracy naukowej, podniesienie własnych kompetencji naukowo-badawczych
oraz konsultacje naukowe w środowisku akademickim.

09.2017

Chongqing Jiaotong University
Staż naukowy w ramach programu 'Inspiring International Exchange and Cooperation for Leaders and Experts from Polish Universities’
Chongqing, Chiny, 06.09.2017 – 23.09.2017

 • spotkania z władzami uczelni; zapoznanie z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną na Chongqing Jiaotong University,
 • prezentacja aktywności i osiągnięć naukowych Politechniki Łódzkiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Katedry Zarządzania,
 • udział w seminarium naukowym „Academic Salon” zorganizowanym w Economics and Management School, w tym prezentacja referatu „Innovative potential and small business performance: Approach based on internally structuralized concepts”,
 • przeprowadzenie metodycznych badań eksperckich nt. „Internal structure of management sciences – subdivision into scientific sub-disciplines” w gronie naukowców reprezentujących nauki o zarządzaniu w Chongqing Jiaotong University,
 • wizyty studyjne w laboratoriach Chongqing Jiaotong University:
  • Innovation and Entrepreneurship Center,
  • National Engineering Center of Inland Waterways,
  • State Key Laboratory of Mountain Bridge,
  • National Highway Material Engineering Laboratory,
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z regionu przemysłowego Chongqing:
  • Chongqing Cuntan Harbor,
  • Yuxinou (Chongqing) Logistics Co. Ltd.,
  • Changan Group Ltd.,
  • Chongqing Shipping Exchange,
 • udział w 3rd International Academic Conference on New Silk Road Connectivity pt. „Connectivity of Technology and Economy under ‘The Belt and Road’ Initiative”, w tym prezentacja referatu “Strategic development of small business resource potential based on dynamic capabilities concept”,
 • przeprowadzenie wykładu plenarnego pt. „The new approach to organizational life cycle of small business: S&D model” dla pracowników naukowych i studentów Chongqing Jiaotong University,
 • udział w zajęciach historyczno-kulturowych:
  • wykład “The World Oriented ‘Dragon Tail’ – Chongqing”, prelegent: prof. Huang Chengfeng,
  • wykład „Chongqing in the Second World War”, prelegent: prof. Pan Xun,
  • warsztaty ceremonii parzenia herbaty „Tea and Chinese Culture”, prowadząca: prof. Qi Yi.

04.2016

Kingston University
Staż naukowy w Centrum Badawczym Małego Biznesu (Small Business Research Centre) działającym w ramach Kingston Business School na Wydziale Biznesu i Prawa (Faculty of Business and Law)
Londyn, Wielka Brytania, 03.04.2016 – 18.04.2016

 • prezentacja prac badawczych Katedry Zarządzania PŁ. Zapoznanie z aktywnością naukową oraz projektami badawczymi realizowanymi w Small Business Research Centre,
 • seminarium na temat kierunków rozwoju naukowego, współpracy międzynarodowej oraz warunków i wymagań publikacji w czasopismach międzynarodowych, konsultacje naukowe na temat modelu teoretycznego i założeń metodycznych projektu NCN pt. Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach”,
 • udział w seminarium naukowym pt. „Sense-making and entrepreneurial becoming in a family-based start-up” zorganizowanym w Small Business Research Centre (prelegent: Prof. Ossie Jones, University of Liverpool),
 • wizyta studyjna i przeprowadzenie badań monograficznych w Enterprise Europe Network Londyn na temat lokalnych uwarunkowań oraz kierunków rozwoju i wspierania innowacji
  małych i średnich przedsiębiorstw,
 • udział w szkoleniu metodycznym pt. „How to do Literature Review – Systematic Literature Review”, prowadzący: Dr Peter Atkinson, Brunel University in London, UK,
 • udział w szkoleniu metodycznym pt. „Ethnography – Qualitative Research Method”, prowadzący: Prof. David Fuschi, Brunel University in London, UK,
 • przegląd publikacji literatury światowej, zebranie literatury i materiałów do dalszych prac naukowo-badawczych,
 • udział w konferencjach naukowych, w tym prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu wewnętrznego pt. „Transfer kapitału ludzkiego z dużych przedsiębiorstw do firm sektora MSP”:
  • 34th International Business Research Conference, zorganizowanej przez World Business Institute, Australia, London Academic Research and Publications, UK, Imperial College London,
  • Business and Social Sciences Research Conference, zorganizowanej przez Global Research Institute for Business Academics, Australia, London Academic Research and Publications, University of London,
  • MBAcademy International Business Conference, zorganizowanej przez Management and Business Academy, Brunel University, Londyn.
— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

11.2013

Katolicki Uniwersytet w Leuven (Katholieke Universiteit Leuven)
Staż naukowy w Katedrze Ekonomii Menedżerskiej, Strategii i Innowacji (Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation – MSI) na Wydziale Ekonomii i Biznesu (Faculty of Economics and Business) połączony z udziałem w Europejskim Tygodniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2013 w Brukseli

Leuven-Bruksela, Belgia, 14.11.2013 – 04.12.2013
 • prezentacja zainteresowań naukowych oraz prac badawczych Katedry Zarządzania PŁ. Zapoznanie z aktywnością naukowo-badawczą MSI,
 • udział w międzynarodowych seminariach naukowych zorganizowanych w MSI:
  • What makes corporate entrepreneurs innovate? (René Mauer, RWTH Aachen University, Niemcy),
  • Estimating dynamic R&D demand: An analysis of costs and long-run benefits (Mark Roberts, Pennsylvania State University, USA),
  • Intra-industry trade and the formation of preferential trade agreements (Cameron Thies, Arizona State University, USA),
  • Parent hostility and spin-out performance (Sascha Walter, Lancaster University, Wielka Brytania),
  • Type of entry choice and initial size. Risk, resource, and selection effects (Francesca Melillo, Copenhagen Business School, Dania),
 • prezentacja modelu teoretycznego i wyników badań pilotażowych projektu „Absorption of support in development management of small and medium-sized enterprises – a strategic context” na seminarium naukowym w MSI,
 • wizyta studyjna i przeprowadzenie badań monograficznych w Center for R&D Monitoring (ECOOM) – jednostce naukowo-badawczej prowadzącej pomiary i analizy w obszarach: innowacyjności oraz badań i rozwoju, technometrii, bibliometrii, a także karier zawodowych i mobilności naukowców,
 • konsultacje naukowe,
 • przegląd publikacji literatury światowej, zebranie literatury i materiałów do dalszych prac naukowo-badawczych,
 • udział w wydarzeniach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Brukseli (25.11.2013 – 30.11.2013):
  • udział w Dniu Informacyjnym Komisji Europejskiej „SMEs in Horizon 2020„,
  • udział w warsztatach „Open innovation in SMEs, including low-tech SMEs” zorganizowanych przez Enterprise Europe Brussels,
  • udział w seminarium „Financing mid-sized companies for growth” zorganizowanym w Parlamencie Europejskim,
  • udział w warsztatach „The SME Instrument under Horizon 2020” zorganizowanych przez Enterprise Europe Brussels,
  • udział w konferencji projektu COBALT FP7 “Industry and society’s needs for sustainable management of raw materials in Europe: Exploring solutions for future action” koordynowanego przez Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business.

06.2013

Vysoká Škola Podnikání (VŠP) – Business School Ostrava
Staż naukowy w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania (Katedra Podnikání a Managementu)

Ostrava, Czechy, 31.05.2013 – 11.06.2013
 • prezentacja obszarów zainteresowań, prac badawczych oraz efektów publikacyjnych Katedry Zarządzania PŁ. Zapoznanie się z obszarami badawczymi realizowanymi w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania VŠP,
 • prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach projektów: „Czynniki i metody rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach małej i średniej wielkości” oraz „Absorpcja zewnętrznego wsparcia w zarządzaniu rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw – kontekst strategiczny” na seminarium naukowym zorganizowanym w Business School Ostrava,
 • przeprowadzenie badań monograficznych w Parku Naukowo-Technologicznym Ostrava S.A. (Ostrava Science and Technology Park) oraz w Morawsko-Śląskim Klastrze Motoryzacyjnym (Moravian-Silesian Automotive Cluster),
 • wizyty studyjne w: Inkubatorze Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, w Inkubatorze Przedsiębiorczości VŠP, w Laboratorium Badawczo-Eksperymentalnym Morawsko-Śląskiego Klastra Motoryzacyjnego oraz w firmie Vojtěchova polévkárna plus, założonej przez jednego ze studentów VŠP,
 • udział w państwowych egzaminach dyplomowych,
 • konsultacje naukowe,
 • zebranie literatury i materiałów do dalszych badań.

10.2012

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Staż naukowy w Pracowni Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego

Poznań, 07.10.2012 – 21.10.2012
 • prezentacja tematu badawczego „Absorpcja instrumentów wspierania rozwoju w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami – kontekst strategiczny” na seminarium naukowym Wydziału Inżynierii Zarządzania PP,
 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów „Finanse międzynarodowe” oraz „Organizacja i zarządzanie małych przedsiębiorstw”,
 • szereg spotkań i konsultacji naukowych,
 • zebranie literatury i materiałów do badań,
 • przeprowadzenie badań monograficznych w firmie Centrum Badań DNA sp. z o.o. w Poznaniu,
 • organizacja wystawy plakatów naukowych pt. „Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw”.

..

.
.
.

 

WIZYTY STUDYJNE W OŚRODKACH AKADEMICKICH:

Wizyty studyjne definiuję jako krótsze (ok. 1 tygodnia) pobyty w ośrodkach akademickich
nakierowane na nawiązanie/pogłębienie współpracy naukowej oraz dyskusję w środowisku
akademickim, bez nastawienia na prowadzenie prac naukowo-badawczych.

02-03.2023

Uniwersytet Szczeciński
Wizyta studyjna połączona z udziałem w 2023 Winter Doctoral School of the University of Szczecin „How to become a better scientist & teacher”
Szczecin, 27.02.2023 – 05.03.2023

 • przeprowadzenie warsztatów „Methodology of scientific research”,
 • konsultacje metodyczne dotyczące projektu pt. „Modele przedsiębiorczości firm sektora MSP w warunkach szoku społeczno-gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19” z pracownikami Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania USz,
 • udział w warsztatach “Financing of the scientific research” przeprowadzonych przez dr Agatę Poniewierską-Baran,
 • udział w seminarium “Hypothesis: Asking why or why not?” przeprowadzonym przez dra Umashankara Singha (Indie),
 • udział w seminarium “Digital media in academic education” przeprowadzonym przez dr Seran Demiral (Turcja),
 • udział w International conference “When opportunity knocks, open the door”.

03.2020

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wizyta studyjna połączona z udziałem w Research Seminar Days pt. “Exploring New Frontiers in Economics, Finance and Management”
Katowice, 10.03.2020 – 12.03.2020

 • przeprowadzenie seminarium naukowego „Wyzwania badań ankietowych w naukach o zarządzaniu”,
 • przeprowadzenie seminarium naukowego „Studium przypadku w naukach o zarządzaniu”,
 • udział w seminarium naukowym „How to write a professional review response?” poprowadzonym przez Prof. Cristinę Florio, University of Verona (Włochy) – seminarium on-line,
 • przeprowadzenie seminarium naukowego „Wyzwania doboru próby badawczej w naukach o zarządzaniu”,
 • konsultacje kwestionariuszy badawczych dla doktorantów i pracowników naukowych UE w Katowicach.
10.2019

University of Helsinki
Wizyta studyjna w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Helsinki, Finlandia, 07.10.2019 – 11.10.2019

 • zapoznanie z historią, organizacją, zakresem działalności i osiągnięciami University of Helsinki oraz Centre for Continuing Education HY+,
 • zapoznanie z dualnym systemem szkolnictwa wyższego w Finlandii, w tym omówienie zasad i celów polityki naukowej, finansowania oraz ewaluacji szkolnictwa wyższego,
 • zapoznanie z dobrymi praktykami zarządzania na University of Helsinki w zakresie: zarządzania jakością, digitalizacji, komercjalizacji efektów prac B+R, internacjonalizacji, współpracy z otoczeniem biznesowym, wsparcia administracyjnego, działań w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, a także nauki języków obcych, komunikacji i zarządzania marką oraz zaangażowania uczelni na rzecz społeczeństwa,
 • prezentacje dotyczące działalności Finnish National Agency for Education oraz Institute of Sustainability Science HELSUS,
 • wizyty w instytucjach działających w otoczeniu University of Helsinki: Think Corner, Think Company, University of Helsinki Main Library oraz Aleksandria Learning Centre.

09.2019

Politechnika Poznańska
Wizyta studyjna na Wydziale Inżynierii Zarządzania
Poznań, 24.09.2019 – 27.09.2019
 • prezentacja dorobku naukowego Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej,
 • zapoznanie z dorobkiem naukowym Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
 • przeprowadzenie szkolenia „Projekty badawcze NCN – praktyczne wyzwania procesu aplikacyjnego”,
 • przeprowadzenie seminarium naukowego „Wyzwania doboru próby badawczej w naukach o zarządzaniu i jakości”,
 • przeprowadzenie seminarium naukowego „Specyfika metodyczna badań ankietowych w naukach o zarządzaniu i jakości”,
 • przeprowadzenie seminarium naukowego „Studium przypadku – istota i możliwości wykorzystania w naukach o zarządzaniu i jakości”.

06.2019

Uniwersytet Zielonogórski
Wizyta studyjna na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Zielona Góra, 09.06.2019 – 12.06.2019
 • prezentacja dorobku naukowego Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej,
 • zapoznanie z dorobkiem naukowym Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • przeprowadzenie szkolenia „Projekty badawcze NCN – praktyczne wyzwania procesu aplikacyjnego”,
 • przeprowadzenie seminarium naukowego „Studium przypadku – istota i możliwości wykorzystania w naukach o zarządzaniu i jakości”,
 • przeprowadzenie seminarium naukowego „Rygor metodologiczny badań delfickich w naukach o zarządzaniu i jakości”,
 • przeprowadzenie seminarium naukowego „Specyfika metodyczna badań ankietowych w naukach o zarządzaniu i jakości”.

..

.

.
.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH NAUKOWYCH:

09.2023

ICBEL Budapest 2023 – International Conference on Business, Economics & Law
Social Science and Humanities Research Association & Óbuda University
Budapest, Hungary, 27-28.09.2023

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Comprehensive model of opportunity-based approach to innovation management in small business”
06.2023

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła Letnia Zarządzania 2023” pt. „Game Changers Nauk o Zarządzaniu”
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Kołobrzeg, 14-16.06.2023

 • Udział w obradach konferencji
03.2023

VII International Scientific Conference „Prospects for the development of entrepreneurship from a global perspective”
Department of Entrepreneurship and Industrial Policy and Entrepreneurship Center of the Faculty of Management of the University of Lodz
Łódź, 17.03.2023 (Ms Teams)

 • Udział w Radzie Naukowej Konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie MS Teams
 • Prowadzenie sesji równoległej nr 1 pt. „Entrepreneurial activities in the face of crisis and uncertainty”
 • Prezentacja referatu pt. „Green intrapreneurship and environmental performance of modern enterprises: Survey results and recommendations” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk
12.2022

Seminarium naukowe „Zarządzanie ewolucyjne wobec zrównoważonego rozwoju”
Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 08.12.2022

 • Udział w Radzie Naukowej Seminarium
 • Udział w obradach seminarium
 • Prezentacja referatu: Różańska-Bińczyk I., Matejun M., Matusiak B.E. „Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi w badaniach Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju”
10.2022

11. ENTRE: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych: przedsiębiorczość i innowacje jako źródła nowych trajektorii rozwoju”
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kraków, 20-21.10.2022

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu: Matejun M., Żołkiewicz Ł., „Wpływ pandemii COVID-19 na komunikację wewnątrzorganizacyjną w zarządzaniu projektami”
09.2022

4th Athens – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Social Science and Humanities Research Association & Eurasia Research
Athens, Greece (Zoom), 14-15.09.2022

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie Zoom
 • Inauguracyjny wykład plenarny (‚Keynote Plenary Speech’) pt. „Entrepreneurial opportunities and innovation performance in small business: Survey results”
07.2022

7th Bali – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA) & Eurasia Research
Bali, Indonesia (Zoom), 26-27.07.2022

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie Zoom
 • Inauguracyjny wykład plenarny (‚Keynote Plenary Speech’) pt. „Exploitation of support in small business: Mediating effect of interorganizational trust”
04.2022

9th ENTIME 2022 Conference: Entrepreneurship in Modern Economy entitled „Taming uncertainty in entrepreneurship” połączona z IV Zjazdem Katedr Przedsiębiorczości i Innowacji
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Gdańsk, 20-22.04.2022

03.2022

2022 – IInd International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP)
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA) & Eurasia Research
Singapore (Zoom), 23-24.03.2022

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie Zoom
 • Inauguracyjny wykład plenarny (‚Keynote Plenary Speech’) pt. „Servitization as a prospective concept for the development of small business”
03.2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”
Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź (MS Teams), 01.03.2022

 • Udział w Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w Komitecie Organizacyjnym konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie MS Teams
 • Prezentacja referatu „Ocena gotowości pracowników do stosowania praktyk GHRM w organizacji” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, Prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk
 • Współprowadzenie sesji nr 3 pt. „Nauka na rzecz praktyki gospodarczej w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju” we współpracy z dr hab. Sylwią Mrozowską, Prof. UG  z Uniwersytetu Gdańskiego
02.2022

2nd TERA International Summit
Teaching & Education Research Association, Prince of Songkla University
Pattani, Thailand (Zoom), 15.02.2022

 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie Zoom
 • Prezentacja referatu „The COVID-19 Pandemic as an opportunity for digital innovation development in small business”
12.2021

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź (MS Teams), 07.12.2021

 • Udział w Komitecie Naukowym konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie MS Teams
 • Prezentacja referatu „Wpływ pandemii COVID-19 na innowacyjność cyfrową firm sektora MSP: Doświadczenia europejskie”
06.2021

Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej pt. „Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości”
Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
Warszawa (MS Teams – Webex), 15.06.2021

 • Udział w seminarium w roli prelegenta z prezentacją pt. „Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości”
06.2021

XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Szkoła Letnia Zarządzania” pt. „Wyzwania zarządzania. Społeczne – Technologiczne – Globalne”
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódż-Warszawa (PINE), 07-09.06.2021

 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie PINE
 • Udział w roli prelegenta w sesji „Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami” – wystąpienie na temat „Wyzwania społeczne i technologiczne zarządzania z perspektywy koncepcji Green HRM”
05.2021

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wyzwania dla współczesnej przedsiębiorczości a rozwój regionów”
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki oraz Państwowa Instytucja „Instytut Badań Regionalnych im. M.I. Dolisznego NAS Ukraina”
Łódź (MS Teams), 19.05.2021

 • Udział w Komitecie Naukowym konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie MS Teams
 • Prezentacja referatu „Przedsiębiorczość w warunkach pandemii COVID-19”
 • Współprowadzenie sesji IIB – część 2 we współpracy z prof. dr hab. Iryną Storonyanską i drem Andriejem Dubem
05.2021

Konferencja Naukowa “Wybrane problemy nowoczesnej logistyki”
Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź (MS Teams), 12.05.2021

 • Udział w Komitecie Naukowym konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie MS Teams
 • Prezentacja referatu „Rygor metodologiczny studium przypadku w badaniach naukowych”
 • Prowadzenie sesji 2
01.2021

VI Konferencja Naukowa z cyklu „Ciągłe doskonalenie w teorii i praktyce” pt. „Doskonalenie organizacji w czasach COVID-19
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Gdańsk (Google Meet), 14-15.01.2021

 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie Google Meet
 • Prezentacja referatu „Koncepcja 'Entrepreneurial hustle’ jako odpowiedź na niepewność wywołaną pandemią COVID-19”
01.2021

Paris – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA) & Eurasia Research
Paryż, Francja (Zoom), 13.01.2021

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie Zoom
 • Inauguracyjny wykład plenarny (‚Keynote Plenary Speech’) pt. „Improving research relations with respondents in the methodology of management sciences”
12.2020

Tokyo – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA) & Eurasia Research
Tokyo, Japonia (Zoom), 15.12.2020

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie Zoom
 • Inauguracyjny wykład plenarny (‚Keynote Plenary Speech’) pt. „Green HRM Practices in transition economy: Empirical evidences from Poland” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk
11.2020

Konferencja Naukowa „Etykietowanie środowiskowe w gospodarce o obiegu zamkniętym”
Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
Rzeszów (MS Teams), 30.11.2020

11.2020

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź (MS Teams), 03.11.2020

 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie MS Teams
09.2020

XVth International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA) & Eurasia Research
Londyn, Wielka Brytania (Zoom), 02.09.2020

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie Zoom
 • Inauguracyjny wykład plenarny (‚Keynote Plenary Speech’) pt. „Ethical dilemmas in research methodology of management sciences”
11.2019 Sympozjum Nauk Społecznych
Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 27-30.11.2019

 • XI Konferencja Naukowa z cyklu Nurt Metodologiczny w Naukach o Zarządzaniu pt. „Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu” (27.11.2019)
  • Udział w obradach konferencji
  • Prezentacja referatu „Dylematy etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu – wstępne wyniki badań”
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zachowania Organizacyjne pt. „Zachowania organizacyjne w świetle współczesnych koncepcji zarządzania” (27-28.11.2019)
  • Udział w obradach konferencji
  • Udział w panelu dyskusyjnym pt. „Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na funkcjonowanie uczelni publicznych”
 • 1st InterScience – International Conference on Social Sciences pt. „Modern management – directions, challenges and changes” (29-30.11.2019)
10.2019 II Międzywydziałowe Seminarium Przedsiębiorczości pt. „Exploring the Future of Entrepreneurship”
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, Kolegium Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości, Kolegium Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katowice, 23.10.2019

 • Udział w obradach seminarium
 • Prezentacja referatu „Strategic determinants of the support absorption process in the SME sector companies”
10.2019 2nd Prague – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA), Eurasia Research
Prague, Czech Republic, 15-16.10.2019

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Inauguracyjny wykład plenarny (‚Keynote Plenary Speech’) pt. „Technology entrepreneurship as the factor for small business innovativeness development”
09.2019 2nd ICSTR London – International Conference on Science & Technology Research
Scientific & Technical Research Association (STRA), Eurasia Research, Canada Water Theatre and Library
Londyn, Wielka Brytania, 12-13.09.2019

 • Udział w obradach konferencji
 • Inauguracyjny wykład plenarny (‚Keynote Plenary Speech’) pt. „Difficulties in using advanced technologies in the implementation of projects: the empirical study”
 • Prowadzenie sesji „Technical session 2”
09.2019 XVIIth International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP)
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA), Eurasia Research, Canada Water Theatre and Library
Londyn, Wielka Brytania, 11-12.09.2019

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji (1 dzień)
 • Inauguracyjny wykład plenarny (‚Keynote Plenary Speech’) pt. „Challenges of sub-disciplines of management sciences in theory and research practice”
 • Prowadzenie 2 sesji: „Technical session 1” oraz „Technical session 2”
09.2019 2nd London – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA), Eurasia Research, Canada Water Theatre and Library
Londyn, Wielka Brytania, 10-11.09.2019

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji (1 dzień)
 • Inauguracyjny wykład plenarny (‚Keynote Plenary Speech’) pt. „Paradoxes of entrepreneurial opportunities in management sciences”
 • Prowadzenie sesji „Technical session 2”
08.2019 International Conference on Social Science, Arts, Business and Education,
Ontario College For Research and Development, Wenecja, Włochy, 4-5.08.2019

 • Udział w obradach konferencji
 • Inauguracyjny wykład plenarny (’Keynote Plenary Speech’) pt. „Entrepreneurship and innovativeness of students in emerging economy: case study of Lodz University of Technology, Poland”
 • Prezentacja posterowa „Development indicators and performance in small business life-cycle: statics and dynamics (S&D) model”
06.2019 Prague – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA), Eurasia Research, Czech Technical University in Prague
Prague, Czech Republic, 4-5.06.2019

 • Udział w Międzynarodowej Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Inauguracyjny wykład plenarny (’Keynote Plenary Speech’) pt. „Innovation management in small business: Opportunity-based approach”
 • Prowadzenie sesji „Technical session 1”
05.2019 X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie rozwojem organizacji”
połączona z Jubileuszem 50-lecia Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
Zamek Gniew, 22-24.05.2019

 • Udział w obradach konferencji (1 dzień)
05.2019 IV Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu ogólnym”
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 14.05.2019

 • Członek Komitetu Naukowego konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Prowadzenie warsztatów pt. „Doskonalenie metodyki badań ankietowych w pracach badawczych młodych naukowców”
04.2019 X Konferencja Naukowa Qualitas „Nowoczesne koncepcje zarządzania”
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Gdańsk, 04.04.2019

 • Członek Komitetu Naukowego konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Okazje przedsiębiorcze w naukach o zarządzaniu”
12.2018 III Seminarium Naukowe z cyklu „Nauka na Start” pt. „Współczesne zarządzanie w dynamicznym otoczeniu”
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Poznań, 11.12.2018

 • Członek Rady Programowej seminarium
 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Metodyka badań ankietowych w naukach o zarządzaniu – ujęcie modelowe”
 • Prowadzenie sesji doktorskiej (sesja I)
12.2018
Konferencja „Zagrożenia w Ruchu Drogowym: Łódź Chroni przed promilami”
Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 07.12.2018
08.2018
International Conference on Marketing, Finance, HR and Social Science (MFHS-2018)
Charles Institute of European Studies
Barcelona, Hiszpania, 18-19.08.2018

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Variability of dynamic capabilities in development process of SME sector companies”
08.2018
11th MBAcademy International Business and Management Conference pt. „Digitalization: The Internationalization of Innovation, Entrepreneurship and Sustainability”
Management and Business Academy
Barcelona, Hiszpania, 16-17.08.2018

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Conceptualisation and operationalisation of entrepreneurial opportunities in theory and practice of management sciences”
06.2018
XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła Letnia Zarządzania 2018” pt. „Tożsamość nauk o zarządzaniu. Megatrendy, ewolucja, kontekstowość”
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Krynica Zdrój, 13-15.06.2018

 • Udział w obradach konferencji
06.2018
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Warszawa, 7-8.06.2018
 • Udział w obradach konferencji
05.2018
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Forum Wspierania Przedsiębiorczości – Mikrofirma 2018”
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński; Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska; Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szczecin, 15.05.2018

 • Udział w radzie naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Ekonomiczne i społeczne korzyści działań społecznie odpowiedzialnych na rzecz pracowników w przedsiębiorstwach agrobiznesu” podczas sesji plenarnej
 • Współprowadzenie sesji „Źródła i instrumenty finansowania działalności przedsiębiorstw” wraz z prof. dr hab. Teresą Łuczką
04.2018
International Conference on Development of Organization in Turbulent Environment
Global Academic Network, Rime Lab, Management and Comuting Systems Department, Poznan University of Technology, Faculty of Computer Science and Management, Wrocław University of Science and Technology
Wroclaw, 19-21.04.2018
 • Udział w komitecie naukowym konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „The process of opportunities exploration and exploitation in the development of SMEs’ innovativeness” podczas sesji plenarnej
 • Prowadzenie II sesji plenarnej
04.2018
3rd London International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR), Imperial College London
Londyn, Wielka Brytania, 10-11.04.2018
 • Udział w obradach konferencji
 • Inauguracyjny wykład plenarny („Keynote plenary speech”) pt. „Project management specificity in small business and large enterprises: a comparative study”
09.2017
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości i zarządzania w gospodarce cyfrowej”
Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego, Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim
Tomaszów Mazowiecki, 26.09.2017
 • Udział w radzie naukowej Konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Przestrzenie okazji w rozwoju proinnowacyjności pracowniczej”
 • Prowadzenie sesji plenarnej „Zarządzanie relacjami z otoczeniem w gospodarce cyfrowej”
09.2017
3rd International Academic Conference on New Silk Road Connectivity pt. „Connectivity of Technology and Economy under ‘The Belt and Road’ Initiative”
Chongqing Jiaotong University
Chongqing, Chiny, 17.09.2017
 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu “Strategic development of small business resource potential based on dynamic capabilities concept”
07.2017
17th International Conference on Psychology & Behavioural Sciences (ICPBS)
Global Psychology and Language Research Association
Bangkok, Thailand, 20-21.07.2017
 • Udział w obradach konferencji
 • Prowadzenie obrad podczas pierwszego dnia konferencji (4 sesje plenarne)
 • Prezentacja referatu „Development of students’ innovative competences in the academic environment: determinants and career paths” (na certyfikacie błędnie podano nazwę konferencji)
07.2017
14th International Conference on Business Management & Legal Studies (ICBMLS)
Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR), Asian Institute of Technology (AIT)
Bangkok, Thailand, 18-19.07.2017
 • Udział w obradach konferencji
 • Prowadzenie obrad podczas pierwszego dnia konferencji (4 sesje plenarne)
 • Prezentacja referatu „Small business life cycle: Statics and dynamics (S&D) model”
07.2017
16th International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH)
Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR)
Kuta, Bali, Indonesia, 11-12.07.2017
05.2017
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Organizacja w sieci relacji”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Bronisławów, 24 i 26.05.2017
05.2017 Konferencja „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych”
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź 23.05.2017

 • Udział w komitecie naukowym konferencji
 • Udział w obradach konferencji
04.2017 II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z cyku „Nauka na Start” pt. „Współczesne zarządzanie w dynamicznym otoczeniu”
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
Łódź, 04.04.2017

 • Udział w komitecie organizacyjnym seminarium
 • Udział w obradach seminarium
 • Prezentacja metodyczna „Metoda delficka – istota i możliwości wykorzystania w naukach o zarządzaniu”
 • Prowadzenie warsztatów na temat przygotowywania wniosków o projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (we współpracy z prof. dr. hab. Remigiuszem Kozłowskim z Uniwersytetu Łódzkiego)
03.2017 International Conference on Social Science, Arts, Business and Education
Ontario College for Research and Development
Paryż, Francja, 15-16.03.2017

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Small business specificity and the innovative potential of SME sector companies”
03.2017 5th International Conference on Management and Education Innovation (ICMEI 2017)
International Economics Development and Research Center (IEDRC)
Paryż, Francja, 10-12.03.2017

 • Udział w obradach konferencji
 • Udział w komitecie naukowym konferencji
 • Inauguracyjny wykład plenarny (’Keynote Plenary Speech’) pt. „Statics and dynamics in the organizational life cycle of small business: theoretical model and empirical evidences”
 • Prowadzenie sesji „Education and Industry Management”
11.2016 Seminarium Naukowe „Nauka na Start” pt. „Zarządzanie i rozwój organizacji”
Zakład Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
Wrocław, 22.11.2016

11.2016 23rd International Conference on Business, Economics, Social Science & Humanities (BESSH 2016)
Academic Fora
Kuala Lumpur, Malezja, 17-18.11.2016

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Characteristic Features of Small Business and Large Firms: an Empirical Comparative Study”
11.2016 2nd International Conference on Marketing Business and Economics (ICMBE2016)
International Economics Development and Research Center (IEDRC)
Denpasar, Bali, Indonezja, 12-14.11.2016

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Dynamic Capabilities and the Development of Small Business Resource Potential”
09.2016 X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu”
Katedra Metod Organizacji i Zarządzania UEK, Katedra Analiz Strategicznych UEK, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Wieliczka, 16-17 września 2016 r.

 • Udział w obradach konferencji
06.2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła Letnia Zarządzania 2016” pt. „W świecie paradoksów i paradygmatów zarządzania”
Instytut Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kudowa-Zdrój, 8-10.06.2016

 • Udział w obradach konferencji
05.2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym”
Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 31.05.2016

05.2016 XVI Konferencja Naukowa z cyklu „Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem”
Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, Katedra Ekonomii Międzynarodowej, Uniwersytet Zielonogórski
Kolesin, 23-24.05.2016

05.2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Mikrofirma 2016: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Szczecin, 9-10.05.2016

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim: zakres i uwarunkowania”
04.2016 Konferencja Naukowa „Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce – perspektywa zarządzania i ekonomii”
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Międzyzdroje, 21-22.04.2016

04.2016 MBAcademy International Business Conference
Management and Business Academy, Brunel University
Uxbridge-Londyn, Wielka Brytania, 15-17.04.2016

04.2016 Business and Social Sciences Research Conference „Research for Change”
Global Research Institute for Business Academics, London
Academic Research and Publications, University of London
Londyn, Wielka Brytania, 11-13.04.2016

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Human capital transfer from large enterprises to small business: conditions, benefits and threats”
 • Prowadzenie sesji „Management and Marketing”
04.2016 34th International Business Research Conference
World Business Institute, London Academic Research and Publications, Imperial College London
Londyn, Wielka Brytania, 4-5.04.2016

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu „Human capital development in small business: life cycle approach with resources mediation effect”
 • Prowadzenie sesji „Management”
03.2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia”
Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
Łódź, 30.03.2016

 • Członek rady naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Prowadzenie sesji „Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój organizacji w teorii i w praktyce gospodarczej”
02.2016 Konferencja Międzynarodowa „Projekt CALM: Towards Modern Education – CALM Project as a New Approach in Learning and Teaching Logistics & Management”
Koło Naukowe Uni-Logistics, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 25.02.2016

 • Członek komitetu naukowego konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Prowadzenie sesji „Pilotaż nowoczesnej edukacji w logistyce i naukach o zarządzaniu”
— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —
11.2015 X Konferencja Naukowa z cyklu „Oszczędność i Efektywność – OiE 2015” pt. „Współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji”
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Poznań-Będlewo, 18-20.11.2015

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Skłonność do podejmowania działalności gospodarczej w opinii studentów Politechniki Łódzkiej”
10.2015 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zachowania Organizacyjne pt. „Relacje w przestrzeni zmian” połączona z jubileuszem 55-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Zofii Mikołajczyk
Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 7-9.10.2015

 • Udział w obradach konferencji
06.2015
Seminarium Naukowe „Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych”
Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania, Koło Naukowe „LBT”, Politechnika Łódzka
Łódź, 15.06.2015
05.2015
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Od kryzysu do sukcesu w biznesie”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Busko-Zdrój, 27-29.05.2015
11.2014
Seminarium Naukowe „Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka”
Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
Łódź, 05.11.2014
 • Człone
 • komitetu organizacyjnego konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Wykonanie projektów 3 okładek do monografii wydanych w związku z konferencją
10.2014

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Forum Młodych Menedżerów pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE: wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014-2020”
Koło Naukowe LBT, Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Łódź, 20-21.10.2014

 • Udział w radzie naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Udział w komitecie konkursu na najlepszy referat oraz na najlepszą prezentację referatu podczas konferencji
 • Prowadzenie warsztatów na temat przygotowywania wniosków o projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki
 • Wykonanie projektu okładki do monografii wydanej w związku z konferencją
09.2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej”
Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki we współpracy z Katedrą Metod Organizacji i Zarządzania oraz Katedrą Analiz Strategicznych UE w Krakowie
Słok k/Bełchatowa, 25-26.09.2014

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Metoda pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych”
06.2014

Euro-American Conference for Academic Disciplines – Prague 2014
International Journal of Arts & Sciences, Anglo-American University
Praga, Czechy, 10-13.06.2014

05.2014

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Ciechocinek, 28-30.05.2014

05.2014

XV Konferencja Naukowa z cyklu „Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem”
Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra, 12-14.05.2014

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Rola elastyczności w budowaniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw”
10.2013

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w teorii i w praktyce gospodarczej”
Koło Naukowe LBT, Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Łódź, 21-22.10.2013

 • Udział w radzie naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Udział w komitecie konkursu na najlepszy referat oraz na najlepszą prezentację referatu podczas konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych – koncepcja badań”
 • Prowadzenie (wspólnie z prof. dr hab. Aldoną Glińską-Neweś) sesji „Społeczne czynniki rozwoju przedsiębiorczości”
09.2013

3° International Conference on Human and Social Sciences, ICHSS 2013,
Sapienza University of Rome, Mediterranean Center of Social and Educational Research,
Rzym, Włochy, 20-22.09.2013

 • Udział w obradach konferencji
 • Prowadzenie sesji „Economics and Development”
 • Prezentacja referatu pt. „Strategic Determinants of the Use of Development-Support Instruments in the Management of SMEs”
05.2013

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Rola kadry kierowniczej w rozwoju współczesnych organizacji”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Spała, 15-17.05.2013

05.2013
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikrofirma 2013” pt. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Szczecin, 07-09.05.2013
 • Udział w obradach konferencji
02.2013

5th International Academic Conference “Prosperity and Stability in the Present World”
International Institute of Social and Economic Sciences, Graduated School of the Buenos Aires Bar Association
Buenos Aires, Argentyna, 3-5.02.2013

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Instruments Supporting Development in the Life Cycle of Small and Medium-Sized Enterprises”
09.2012

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Współpraca, konkurencja i kooperencja w rozwoju współczesnych organizacji”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Licheń Stary, 27-29.09.2012

05.2012

XIV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem”
Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, Uniwersytet Zielonogórski
Żagań, 21-23.05.2012

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju MŚP na poziomie strategicznym – założenia do modelu”
05.2012
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Editors` Panel of Leading International Journals”
Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
Warszawa, 21.05.2012
 • Udział w obradach konferencji
05.2012
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła Letnia Zarządzania 2012” pt. „Teoria i praktyka zarządzania. Rozwój, bariery, wyzwania”
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Jachranka, 14-16.05.2012
 • Udział w obradach konferencji
11.2011
VI Konferencja Naukowa „Oszczędność i efektywność – współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji”
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Prusim, 16-18.11.2011
 • Udział w obradach konferencji
05.2011

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Słok koło Bełchatowa, 23-25.05.2011

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Organizator konkursu na plakat/poster związany z tematyką zarządzania rozwojem MSP oraz konkursu dla Młodych Naukowców na najlepszy referat zgłoszony i zaprezentowany w trakcie konferencji
 • Prowadzenie (wspólnie z Prof. dr. hab. Stefanem Lachiewiczem) panelu praktyków pt. „Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu”
05.2011
Konferencja Naukowa „Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty”
Katedra Zarządzania Strategicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Poznań, 18-20.05.2011
 • Udział w obradach konferencji
01.2011

Asia Pacific Business Innovation and Technology Management Conference
APBITM Society,
Denpasar, Bali, Indonesia, 23-25.01.2011

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Use of Outsourcing in Creating the Intellectual Capital of Small and Medium-Sized Enterprises”
12.2010
Konferencja Naukowa „Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii”
Katedra Zarządzania Strategicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, 08-10.12.2010
 • Udział w obradach konferencji
11.2010

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca kierownicza w nowoczesnym zarządzaniu”
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Poznaniu
Poznań, 10-12.11.2010

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Rola kierownictwa średniego szczebla w procesie stymulowania przedsiębiorczości technologicznej”
10.2010

VI Konferencja Naukowa „Marketing przyszłości – Trendy. Strategie. Instrumenty”
Katedra Marketingu Usług, Uniwersytet Szczeciński
Międzywodzie, 11-13.10.2010

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z otoczeniem okołobiznesowym”
06.2010

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła Letnia Zarządzania 2010” pt. „Wyzwania i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu”
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Zamek Ryn, 23-25.06.2010

05.2010
XIII Konferencja Naukowa z cyklu „Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem”
Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, Uniwersytet Zielonogórski
Kęszyca Leśna, 23-25.05.2010
 • Udział w obradach konferencji
05.2010
Konferencja Naukowa „Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie”,Katedra Zarządzania w Gospodarce,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kazimierz Dolny, 19-21.05.2010
 • Udział w obradach konferencji
05.2010
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony – zarządzanie technologiami”,
Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Techniki, Studenckie Koło Naukowe „Energetyków”, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
Łódź, 20-21.05.2010
 • Członek komitetu naukowego
 • Udział w obradach konferencji
05.2010

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Zarządzanie potencjałem małych i średnich przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej”
Koło Naukowe LBT, Katedra Zarządzania oraz Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej
Łódź, 14-15.05.2010

 • Udział w radzie naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Udział w komitecie konkursu na najlepszy referat oraz na najlepszą prezentację referatu podczas konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Identyfikacja i ocena kultury organizacyjnej przez młodych menedżerów”
11.2009

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej”
Katedra Organizacji i Zarządzania, Politechnika Białostocka
Białystok, 25-26.11.2009

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Menedżerskie i prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej w Polsce”
11.2009
Konferencja Naukowa „Wspólna Europa – partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej”
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warszawa 18-19.11.2009
 • Udział w obradach konferencji
09.2009
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji”,
Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Zakopane, 15-17.09.2009
 • Udział w obradach konferencji
05.2009

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Zalew Chańcza, 27-29.05.2009

05.2009

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony – innowacje”
Koło Naukowe Podstawowych Problemów Techniki, Studenckie Koło Naukowe Energetyków, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej,
Politechnika Łódzka, Łódź, 21-22.05.2009

05.2009

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zmiana Warunkiem Sukcesu 2009 „Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach”
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Karpacz, 10-12.05.2009

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Outsourcing a koncentracja na kluczowych obszarach działalności firm sektora MŚP”
05.2009

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce gospodarczej”
Koło Naukowe LBT, Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Łódź, 08-09.05.2009

10.2008
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki”
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krynica, 15-18.10.2010
 • Udział w obradach konferencji
09.2008
V Konferencja Naukowa „Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym”
Katedra Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Polańczyk, 10-13.09.2008
 • Udział w obradach konferencji
06.2008
Konferencja Naukowa Szkoła Letnia Zarządzania 2008 pt. „Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy”,
Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ciechocinek, 26-28.06.2008
 • Udział w obradach konferencji
05.2008

II Ogólnopolska Konferencja „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Smardzewice, 28-30.05.2008

05.2008
XII Konferencja Naukowa z cyklu „Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem – NZP ’08”
Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, Uniwersytet Zielonogórski
Pałac Wiejce, 25-27.05.2008
 • Udział w obradach konferencji
05.2008
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój Zrównoważony. Uwarunkowania organizacyjne i techniczne”
Koło Naukowe PPT, Koło Naukowe LBT, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Politechnika Łódzka
Łódź, 15-16.05.2008
04.2008

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Interdyscyplinarność w naukach zarządzania”
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Ustroń, 25-27.04.2008

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Ocena wybranych kryteriów charakteryzujących jakość współpracy w ramach outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego”
12.2007
XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zmiana Warunkiem Sukcesu 2007 Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw”
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Kudowa Zdrój, 02-04.12.2007
 • Udział w obradach konferencji
11.2007

Sympozjum Naukowe „Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Łódź, 23-24.11.2007

 • Udział w komitecie organizacyjnym konferencji
 • Udział w obradach konferencji
05.2007

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Problemy współczesnej praktyki zarządzania”
Koło Naukowe LBT, Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Łódź, 25-27.05.2007

 • Udział w radzie naukowej konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Prowadzenie sesji pt. „Branżowe i sektorowe uwarunkowania działania”
 • Udział w komitecie konkursu na najlepszy referat oraz na najlepszą prezentację referatu podczas konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Zakres wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w sektorze MSP”
05.2007

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie rozwojem organizacji”
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka
Spała, 10-12.05.2007

04.2007

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Współczesne trendy w przedsiębiorczości”
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 20-21.04.2007

12.2006
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zmiana Warunkiem Sukcesu 2006 – Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja”
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Jelenia Góra, 03-05.12.2006
 • Udział w obradach konferencji
— nadanie stopnia naukowego doktora —
10.2006

Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego – teraźniejszość i przyszłość”
Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Łódź, 27-28.10.2006

 • Udział w obradach konferencji
 • Udział w komitecie organizacyjnym konferencji
09.2006

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym”
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Zakopane-Kościelisko, 14-17.09.2006

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Outsourcing rachunkowości i doradztwa podatkowego”
06.2006
Konferencja Naukowa „Szkoła Letnia Zarządzania 2006”
Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa
Jachranka, 27-29.06.2006
 • Udział w obradach konferencji
06.2006
Konferencja Naukowa „Pracownicy produkcyjni – problemy zarządzania”,
Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ, Instytut Zarządzania PŁ,
Łódź, 26-27.06.2006
 • Udział w obradach konferencji
05.2006
Konferencja Naukowa „Polski sektor MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim”,
Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Politechnika Łódzka,
Łódź, 26.05.2006
 • Udział w obradach konferencji
05.2006
Konferencja Naukowa „Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu – perspektywy i zagrożenia rozwoju”,
Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 19-20.05.2006
 • Udział w obradach konferencji
05.2006

XIV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Menedżer XXI wieku. Nowoczesne zarządzanie”
Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej
Lublin, 15-16.05.2006

12.2005
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji”
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Łódź, 01-03.12.2005
06.2005

IV Seminarium Naukowe Młodych Pracowników Nauki i Doktorantów „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów”,
Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie,
Łopuszna, 20-21.06.2005

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Wpływ konfliktów między zarządem, a organami nadzoru właścicielskiego na sytuację zawodową kierownictwa naczelnego szczebla”
05.2005

III Studencka Konferencja Naukowa „Menedżer XXI wieku”,
Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Koszalin, 06-08.05.2005

12.2004

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu”
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Łódź, 02-03.12.2004

 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji
 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Wykorzystanie outsourcingu kapitałowego w sektorze zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej)”
09.2004
Konferencja Naukowa „Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym”
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania
Krynica, 16-19.09.2004
 • Udział w obradach konferencji
04.2004

Konferencja Naukowa „Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego”
Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Zakres i skutki identyfikacji funkcji właścicielskich i menedżerskich w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością”
01.2003

VII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych”
Instytut Wiedzy SGH, Warszawa

 • Udział w obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej)”
12.2002
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości”
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Udział w obradach konferencji

....

.
.
.

 

UDZIAŁ W KOMITETACH REDAKCYJNYCH I RADACH NAUKOWYCH CZASOPISM:

Od 2023 roku

Management
Nr ISSN: 1429-9321
Wydawca: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski

 • Członek rady naukowej czasopisma
Od 2022 roku

Journal of Economics and Management
Nr ISSN: 1732-1948
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Członek komitetu redakcyjnego czasopisma
Od 2020 roku

University Scientific Notes
Nr ISSN: 2078-9165
Wydawca: Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraina

 • Członek komitetu redakcyjnego w obszarze zarządzania
2017 – 2019 Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej „Organizacja i Zarządzanie”
Nr ISSN: 0137-2599
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Czasopismo naukowe punktowane na liście MNiSW (6 punktów)

 • Redaktor tematyczny w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
Od 2017 roku People: International Journal of Social Sciences
Nr ISSN: 2454-5889
Wydawca: Global Research & Development Services, Indie

 • Od 25.08.2020 – Redaktor naczelny czasopisma
 • Członek komitetu redakcyjnego
Od 2016 roku World Journal of Management
Nr ISSN: 1836-070X
Wydawca: Zant World Press, Australia

 • Członek komitetu redakcyjnego

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

2010 – 2019 Przegląd Nauk Ekonomicznych
(Dawniej: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego)
Nr ISSN: 2544-221X
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

 • od 06.11.2019 – zawieszenie działalności czasopisma
 • 2017 – redaktor nr 26 i 27 „Przeglądu Nauk Ekonomicznych”
 • od 01.2017 – redaktor tematyczny w zakresie innowacji i konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • od 10.2013 do 12.2016 – redaktor naczelny czasopisma,
 • w latach 2012-2013 redaktor tematyczny w zakresie przedsiębiorczości i finansowania przedsiębiorstw,
 • w latach 2010-2011 – członek komitetu redakcyjnego.

....

.
.

.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

Od 10.2020

European Association of Methodology

 • członek Stowarzyszenia
Od 07.2017

Social Science & Humanities Research Association (SSHRA)

 • od 12.2017 Przewodniczący – President of Social Science & Humanities Research Association
 • członek Stowarzyszenia
 • członek Międzynarodowej Rady Naukowej (International Scientific Board) konferencji organizowanych przez SSHRA
06.2016-09.2019

Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych

 • członek Forum
 • udział w obradach VII Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych zorganizowanego przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu, 11-12.04.2019
 • udział w obradach VI Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych zorganizowanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie, 18-19.10.2018
 • udział w obradach III Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych zorganizowanego przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej w Opolu, 05-06.06.2017
 • udział w obradach I Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych zorganizowanego przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Konopnicy, 20-21.06.2016

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

od 06.2015

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Łodzi (TNOiK)

 • w kadencji 2017-2020 wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego,
 • od 06.2015 członek zwyczajny Towarzystwa.
2012-2016
 • członek zwyczajny Stowarzyszenia
od 01.2012

The Academy of Management (AOM)

Udział w sekcjach:

 • Business Policy and Strategy
 • Entrepreneurship
od 04.2007

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi (PTE)
Od 10.2013 Sekretarz Zarządu PTE Oddział w Łodzi
Redaktor naczelny czasopisma „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”

 • 2022-12-01 – Przewodniczący obrad Zjazdu Nadzwyczajnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi,
 • w kadencji 2021-2026 – członek Zarządu, Wiceprezes.
 • 2021 – Przewodniczący obrad XXII Zjazdu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi,
 • w kadencji 2015-2021 – członek Zarządu i Prezydium Zarządu oraz Sekretarz Zarządu PTE Oddział w Łodzi,
 • 2015 – Protokolant obrad XXI Zjazdu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi,
 • od 10.2013 – członek Prezydium Zarządu i Sekretarz Zarządu PTE Oddział w Łodzi,
 • w kadencji 2010-2014 – członek Zarządu,
 • od 2010 r. – Przewodniczący Koła Terenowego PTE O/Łódź przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
 • od 25.01.2007 r. – członek zwyczajny Towarzystwa.

— nadanie stopnia naukowego doktora —

od 2006 roku Outsourcing Institute

....

.
.

.

RECENZJE PUBLIKACJI NAUKOWYCH:

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
 • Recenzja monografii: Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku. Kontekst ekonomiczno-zarządczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.
 • Recenzje 3 rozdziałów do monografii: Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy – przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.
 • Recenzja 1 artykułu do czasopisma „Journal of Management and Business Administration. Central Europe” (lista B MNiSW)
 • Recenzje 4 artykułów do czasopisma „Ekonomiczne Problemy Usług” (lista B MNiSW).
 • Recenzja 1 artykułu do czasopisma „Inżynieria i Ochrona Środowiska” (lista B MNiSW).
 • Recenzja monografii: Klimek D., Pietras A. (red.), Zarządzanie w spółkach komunalnych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Recenzja 1 artykułu na konferencję 5th Annual AIB-CEE Chapter Conference on “International entrepreneurship as the bridge between international economics and international business”, Kraków, Poland.
 • Recenzja monografii: Ulrych W., Praktyki performance management działów pozaprodukcyjnych w świetle wymogów koncepcji lean, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Recenzja 1 artykułu do czasopisma „Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora Przedsiębiorczość i Prawo”
 • Recenzja 5 artykułów do czasopisma „Folia Oeconomica” (lista B MNiSW).
 • Recenzja 1 artykułu do czasopisma „Gospodarka w Praktyce i Teorii” (lista B MNiSW)
 • Recenzja 1 artykułu do czasopisma „South African Journal of Economic and Management Sciences(JCR, lista A MNiSW)
 • Recenzja 1 artykułu na konferencję 19th International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development 2018”, Jelgava, Latvia
 • Recenzje 4 artykułów do czasopisma „Economic and Environmental Studies” (lista B MNiSW)
 • Recenzja monografii: Trzaskowska A.M., Borowiec A., Determinanty i efekty uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
 • Recenzja 2 artykułów do czasopisma „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (lista B MNiSW)
 • Recenzja 1 artykułu do czasopisma „Operations Research and Decisions” (lista B MNiSW)
 • Recenzje 3 artykułów do czasopisma „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (lista B MNiSW)
 • Recenzje 5 artykułów i 1 propozycji debaty panelowej na konferencję 78th Annual Meeting of the Academy of Management 2018, Chicago, Illinois, United States
 • Recenzje 12 artykułów do czasopisma „Zarządzanie. Teoria i Praktyka” (lista B MNiSW)
2017
2016
 • Recenzja monografii: Lisowska R., Filipczak J., Siuda U., Regionalne instrumenty wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo SIZ, Łódź
 • Recenzja monografii: Ropęga J., Skrabulska K., Podsiadły K., Czynniki ograniczające proces rozwoju firm rodzinnych z sektora MŚP. Wydawnictwo SIZ, Łódź
 • Recenzja opracowania pt. „Analiza wpływu zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce na wybór strategii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji zagranicznej” (nr badania KZiF/BMN/06/16) przygotowanego w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Recenzja 1 artykułu do czasopisma „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość” (lista B MNiSW).
 • Recenzja 2 artykułów do czasopisma „Management” (lista B MNiSW).
 • Recenzja 1 artykułu do czasopisma „World Journal of Management” wydawanego przez World Business Institute, Australia.
 • Recenzje 1 rozdziału do monografii Depta A., Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.
 • Recenzje 5 artykułów do czasopisma „Nauki o Zarządzaniu” (lista B MNiSW).
 • Recenzje 3 artykułów do czasopisma „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka” (lista B MNiSW).
 • Recenzje 5 artykułów do czasopisma „Journal of Modern Management Process”
 • Recenzje 3 artykułów na konferencję 76th Annual Meeting of the Academy of Management w Anaheim, California (USA).
 • Recenzje 15 artykułów do czasopisma „Folia Oeconomica” (lista B MNiSW).

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

2015
2014
2013
 • Recenzja 3 rozdziałów do monografii: Flaszewska S., Lachiewicz S., Nowicki M. (red.), Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2013.
2012
2007
 • Recenzja 4 rozdziałów do monografii: Gołębiowski M. (red), Współczesne trendy w przedsiębiorczości, Drukarnia Cyfrowa & Wydawnictwo „Piktor”, Łódź 2007.

....

.
.
.

 

RECENZJE WNIOSKÓW O PROJEKTY NAUKOWE:

2023
 • Recenzje 2 wniosków w konkursie Uniwersytetu Łódzkiego „Interdyscyplinarne granty badawcze ” finansowanym z subwencji otrzymanej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
2022
 • Recenzje 2 wniosków o Doktoranckie Granty Badawcze w ramach wewnętrznych konkursów Uniwersytetu Łódzkiego finansowanych z programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”
2016
 • Recenzje 15 wniosków w konkursie na projekty badawcze finansowane w ramach Grantów Dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

....

.
.
.

 

UDZIAŁ W RADACH NAUKOWYCH, ZESPOŁACH EKSPERCKICH I KONKURSOWYCH:

2024

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych”
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Poznań, 26-27.09.2024

2022-2024

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

2022

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych”
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Poznań, 28-29.09.2022

2021-2026

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

2021-nadal

Cykl seminariów pt. „Łódzkie spotkania u Ekonomistów”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

 • członek Rady Programowej seminariów:
  • „Młodzi zmieniają biznes – wyzwania i dobre praktyki” (01.12.2022)
  • „Przedsiębiorczy samorząd – uwarunkowania i perspektywy na przyszłość” (06.10.2022)
  • „Horyzont Europa” (03.02.2022)
  • „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym” (04.11.2021)
  • „Wyzwania rynku pracy w świetle rewolucji 4.0” (14.06.2021)
  • „Zadłużenie finansów publicznych i budżetu państwa a potrzeby i realizacja zasady partnerstwa społecznego” (20.04.2021)
  • „Europejski Zielony Ład – aspiracje, wyzwania, realizm podejścia” (23.03.2021)
  • „Funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii” (16.02.2021)
2020-nadal

Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

2019

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej

2018/2019 Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna w ramach projektu PROM – „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

2018 XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MASEP 2018 „Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych”
Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 28–30.11.2018

2018 Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Produkcją i Opakowań „Bezpieczeństwo Żywności a Industry 4.0”
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
Łódź, 22-23.11.2018

2018-nadal Centrum Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

2018-nadal

Studia doktoranckie „InterDoktorMen” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Realizowane w ramach projektu „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POWR.03.02.00-00-I027/16) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 • członek Rady Programowej studiów doktoranckich „InterDoktorMen”
 • ekspert w konsultacjach stanowiących podstawę realizacji projektu
2017-2019

Wydziałowa Komisja Rozwoju Młodych Naukowców Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

 • członek komisji konkursowej przyznającej środki finansowe na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców
2016

Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach Grantów Dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

 • opracowanie zasad i dokumentacji konkursu na Granty Dziekana
2016 Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Produkcją i Opakowań „Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym”
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
Uniejów, 21-22.11.2016

2016

Komisja konkursowa Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych obronione w roku akademickim 2014/2015, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

 • członek komisji konkursowej

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

2015
Zespół konkursowy w ramach X edycji ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club
 • przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania dla uczniów szkół średnich,
 • członek zespołu konkursowego,
 • przygotowanie zadania w formie studium przypadku do rozwiązania w trakcie finału ogólnopolskiego.
2014
Zespół konkursowy w ramach V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE: wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014-2020”
 • organizacja konkursu na najlepszy referat i najlepszą prezentację referatu podczas konferencji,
 • główny organizator konkursu i przewodniczący zespołu konkursowego.
2013
Zespół konkursowy w ramach VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club
 • przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania dla uczniów szkół średnich
 • członek zespołu konkursowego,
 • przygotowanie dla uczestników zadań w formie studiów przypadku do rozwiązania w trakcie finałów regionalnych oraz finału ogólnopolskiego.
2013
Zespół konkursowy w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w teorii i w praktyce gospodarczej”
 • organizacja konkursu na najlepszy referat i najlepszą prezentację referatu podczas konferencji,
 • główny organizator konkursu i przewodniczący zespołu konkursowego.
2012
Zespół konkursowy w ramach VII edycji ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club
 • przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania dla uczniów szkół średnich,
 • członek zespołu konkursowego,
 • przygotowanie zadań w formie studiów przypadku do rozwiązania w trakcie finałów regionalnych oraz finału ogólnopolskiego.
2011
Zespół konkursowy w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw”
 • przeprowadzenie konkursu na plakat/poster związany z tematyką zarządzania rozwojem MSP oraz konkursu dla Młodych Naukowców na najlepszy referat zgłoszony i zaprezentowany w trakcie konferencji,
 • główny organizator konkursu.
2010
Zespół konkursowy w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Zarządzanie potencjałem małych i średnich przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej”
 • organizacja konkursu na najlepszy referat i najlepszą prezentację referatu podczas konferencji,
 • główny organizator konkursu i przewodniczący zespołu konkursowego.
2009
Zespół konkursowy w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce gospodarczej”
 • organizacja konkursu na najlepszy referat i najlepszą prezentację referatu podczas konferencji,
 • główny organizator konkursu i przewodniczący zespołu konkursowego.
2007
Zespół konkursowy w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Forum Młodych Menedżerów” pt. „Problemy współczesnej praktyki zarządzania”
 • organizacja konkursu na najlepszy referat i najlepszą prezentację referatu podczas konferencji,
 • główny organizator konkursu i przewodniczący zespołu konkursowego.

.

.
.

.

INNE FORMY POPULARYZACJI NAUKI:

12.2022

Konferencja podsumowująca realizację zadania publicznego, administrowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Łódź Przyjazna Seniorom”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Łódź, 20.12.2022

 • Prezentacja pt. „Aktywizacja seniorów: wyzwania zarządzania międzygeneracyjnego” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk
12.2022

VIII Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” pt. „Młodzi zmieniają biznes – wyzwania i dobre praktyki”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Łódź, 01.12.2022

 • Udział w Radzie Programowej seminarium
 • Udział w debacie eksperckiej na temat wyzwań edukacji akademickiej młodych ludzi oraz perspektyw pracy na uczelniach wyższych dla młodych ludzi
11.2022

Konferencja „Młodzi o klimacie 2022”
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
Łódź, 09.11.2022

 • Udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi: ekologiczna przyszłość organizacji”
06.2022

Konferencja „Młodzi ekonomiści wobec współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Łódź, 14.06.2022

 • Prezentacja pt. „Innowacyjność małego biznesu w trakcie pandemii COVID-19: doświadczenia polskie i europejskie”
06.2022

III seminarium naukowe z cyklu „Bezpieczeństwo w biznesie” pt. „Bezpieczeństwo i biznes: zagrożenia makro- i mikroekonomiczne”
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katowice (Google Meet), 07.06.2022

10.2021

XX Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi „Nowe horyzonty”
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 25.10.2021

 • Wykład festiwalowy „Globalizacja i internacjonalizacja – wyzwania dla współczesnego biznesu”
10.2021

Seminarium Wydziałowe „Idea współpracy wewnątrzwydziałowej – rozwój międzykatedralnych zespołów interdyscyplinarnych, przykłady dobrych praktyk”
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, 21.10.2021

 • Prezentacja na temat funkcjonowania Międzykatedralnego Zespołu Badawczego „Green HRM” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk
04.2021

Webinar „Zielone wyzwania dla organizacji – porozmawiajmy o Green HRM w praktyce gospodarczej”
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 20.04.2021

 • Poprowadzenie webinaru we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk
03.2021

II Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” pt. “Europejski Zielony Ład – aspiracje, wyzwania, realizm podejścia”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi we współpracy ze Stowarzyszeniem Network.pl oraz Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działającym na Wydziale Zarządzania UŁ
Łódź, 23.03.2021

 • Udział w Radzie Programowej seminarium
 • Udział w debacie eksperckiej na temat ekonomicznych, menedżerskich, finansowych i społecznych wyzwań wynikających z implementacji koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu
03.2021

Konferencja Be Eco Be Human „EKOlogia w firmie i własnym ogródku”
H2H Polska
Łódź, 17.03.2021

 • Prezentacja pt. „Jak być eko pracownikiem?” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk
02.2021

Seminarium „Funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii COVID-19”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Łódź, 16.02.2021

 • Udział w Radzie Programowej seminarium
 • Udział w debacie eksperckiej na temat funkcjonowania gospodarki w warunkach pandemii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przedsiębiorczości oraz praktyk GHRM we współczesnych przedsiębiorstwach
12.2020

Spotkanie Koła Naukowego Społecznej Odpowiedzialności Biznesu „CSR”
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
Łódź (MS Teams), 14.12.2020

 • Przeprowadzenie szkolenia „Jak pisać publikacje naukowe?” w formie zdalnej na platformie MS Teams
08.2020

Rogowska B., Szef sprawdzi, czy oszędzasz prąd i segregujesz śmieci, „Gazeta Wyborcza – Łódź Tygodnik”, 07.08.2020, s. 8-9.

 • Wywiad we współpracy z dr Izabelą Różańską-Bińczyk na temat perspektyw wykorzystania zielonej strategii w zarządzaniu zasobami ludzkimi
07.2020

Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach
TuŁódź, 07.07.2020 (Redaktor: Piotr Romanowski)

 • Wywiad na temat istoty, zakresu oraz możliwości wykorzystania praktyk green hr we współczesnych przedsiębiorstwach
03.2020 Seminarium Naukowe „Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach”
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Łódź, 04.03.2020

 • Prezentacja pt. „Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk
2016-2019

Informator wewnętrzny „Biuletyn W9” wydawany na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

 • Celem biuletynu było przekazywanie pracownikom Wydziału aktualnych informacji o wydarzeniach odbywających się na Wydziale, na Uczelni, w otoczeniu naukowym i w środowisku nauk o zarządzaniu
 • Pełniłem funkcję redaktora odpowiedzialnego za publikowanie informacji dotyczących działalności naukowej, rozwoju kadry oraz zmian w systemie szkolnictwa wyższego w związku z wejściem w życie Ustawy 2.0.
07.2019 Seminarium Naukowe Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki
Łódź, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
Łódź, 09.07.2019

 • Prezentacja pt. „Projekty badawcze NCN – praktyczne wyzwania procesu aplikacyjnego”
05.2019 Udział w Wyjazdowej Sprawozdawczej Konferencji Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
Ośrodek Dresso, Sulejów, 24-25.05.2019
04.2019 Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
Łódź, 10.04.2019

 • Prezentacja pt. „Badania ankietowe w naukach o zarządzaniu – wyzwania metodologiczne i metodyczne”
03.2019 Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
Łódź, 20.03.2019

 • Prezentacja pt. „Współpraca międzynarodowa – doświadczenia pracowników Wydziału ZiIP PŁ” przygotowana we współpracy z dr hab. inż. Magdaleną Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ, drem hab. Filipem Chybalskim, prof. PŁ oraz drem hab. Robertem Stanisławskim
10.2018 Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
Łódź, 10.10.2018

 • Prezentacja pt. „Wniosek Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu”
06.2018 Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
Łódź, 27.06.2018

 • Prezentacja pt. „Prawo-organizacyjne uwarunkowania przebiegu postępowań habilitacyjnych”
02-04.2018 Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
Łódź, 14.02.2018; 04.04.2018

 • Prezentacja pt. „Analiza wyników parametryzacji Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ. Część 1 (14.02.2018)
 • Prezentacja pt. „Analiza wyników parametryzacji Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ. Część 1 (04.04.2018)
10.2017 Udział w Wyjazdowej Sprawozdawczej Konferencji Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
Ośrodek Dresso, Sulejów, 26-27.10.2017
10.2017 Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
Łódź, 11-25.10.2017

 • Prezentacja pt. „Pozyskiwanie środków finansowych na projekty badawcze z Narodowego Centrum Nauki – część 1” (11.10.2017)
 • Prezentacja pt. „Pozyskiwanie środków finansowych na projekty badawcze z Narodowego Centrum Nauki – część 2” (25.10.2017)
07-12.2016 Seminarium Naukowe Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Łódź, 06.07.2016; 14.12.2016

 • Prezentacja pt. „Parametryzacja Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za lata 2013-2016. Część 1” (06.07.2016)
 • Prezentacja pt. „Parametryzacja Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ za lata 2013-2016. Część 2” (14.12.2016)
06.2016 I Seminarium habilitacyjne Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
Tomaszów Mazowiecki, 03.06.2016

 • Udział w obradach seminarium.
 • Przedstawienie prelekcji nt. „Procedura habilitacyjna i aktywność grantowa w rozwoju naukowym”
04.2016 Opracowanie popularyzatorskie: Zakrzewska-Bielawska A., Matejun M., Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, [w:] Wach K. (red.), Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, Kraków 2016, s. 165-172.
[Pobierz opracowanie]

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

10.2015 Udział w Wyjazdowej Sprawozdawczej Konferencji Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Poronin, 15-17.10.2015
12.2014 Artykuł popularyzatorski: Matejun M., Firmy sektora MSP okiem młodych menedżerów, „Życie Uczelni”, nr 130/2014, s. 28.
[Pobierz artykuł]
11.2014 Wstęp do krajowego raportu z badań Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey 13’: Matejun M., Wstęp, [w:] Lewandowska A., Tylczyński Ł., Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey 13’. Raport krajowy – Polska, Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań 2014, s. 6-7.
[Pobierz raport]
10.2014 Inicjatywa Lider Kapitału Ludzkiego | Human Capital Leader
Celem inicjatywy jest promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw angażujących się w badania naukowe nad rozwojem kapitału ludzkiego.
06.2014 Inicjatywa Firma Przyjazna Nauce | Science Friendly Company
Celem inicjatywy jest wzmocnienie partnerskich więzi oraz rozwój twórczych relacji pomiędzy sferą nauki i praktyki gospodarczej poprzez promocję i kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw, które aktywnie angażują się w działania wspierające prace badawcze prowadzone przez naukowców.
04.2009 9. Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
Blok tematyczny: Gospodarka w kryzysie

 • Wykład festiwalowy „Własna firma – szanse i zagrożenia”

Łódź, 23.04.2009

04.2007 II Cykliczna Konferencja Kół Naukowych „Innowacje w zarządzaniu” w ramach 7 Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
Wydział Zarządzania UŁ, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
Łódź, 19.04.2007

 • Prowadzenie panelu „Cechy menedżera”

— nadanie stopnia naukowego doktora —

04.2005 V Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
Blok tematyczny: „Ekonomia na co dzień”.
Matejun M., Dlaczego warto prowadzić własną firmę?, materiały niepublikowane
04.2004 IV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
Panel „Biznes, marketing, Europa”: Zakrzewska Bielawska A., Matejun M., Małe i średnie przedsiębiorstwa przyszłością biznesu, lekcja festiwalowa, materiały niepublikowane
Panel „Dzisiejszy rozwój człowieka” – prowadzenie konferencji
04.2003 Konferencja dotycząca rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich dla Samorządów województwa łódzkiego
Prowadzenie konferencji
Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Łódź

....

.
.
.

 

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ:

09.2023 Nagroda za najlepszy referat pt. „Comprehensive model of opportunity-based approach to innovation management in small business” na konferencji ICBEL Budapest 2023 – International Conference on Business, Economics & Law, Social Science and Humanities Research Association & Óbuda University, Budapest, Hungary, 27-28.09.2023
11.2022 Wyróżnienie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za najwyżej punktowaną publikację naukową w roku akademickim 2021/2022
10.2022 Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze za monografię „Okazje w zarządzaniu innowacjami w firmach sektora MŚP”
11.2021 Wyróżnienie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za najwyżej punktowaną publikację naukową w roku akademickim 2020/2021
11.2018 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w działalności naukowej
02.2018 Wyróżnienie za wkład w wyniki parametryzacji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej za lata 2013-2016 w kategorii „Znaczący wkład w osiągnięcia naukowe Wydziału”
11.2017 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w działalności naukowej
09.2017 Wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację referatu pt. „Przestrzenie okazji w rozwoju proinnowacyjności pracowniczej” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości i zarządzania w gospodarce cyfrowej”, Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego, Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki, 26.09.2017.
07.2017 Nagroda za prezetację najlepszego artykułu pt. „Small business life cycle: Statics and dynamics (S&D) model” na konferencji 14th International Conference on Business Management & Legal Studies (ICBMLS), Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR), Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand, 18-19.07.2017
12.2016 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w działalności naukowej
11.2016 Nagroda za najlepszą prezentację artykułu pt. Dynamic Capabilities and the Development of Small Business Resource Potential na konferencji 2nd International Conference on Marketing Business and Economics (ICMBE2016), International Economics Development and Research Center (IEDRC), Denpasar, Bali, Indonezja, 12-14.11.2016.

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

12.2015 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia naukowe.
05.2015 Wyróżnienie za artykuł: Matejun M., Motyka A., „Dynamika barier rozwoju w cyklu życia firm sektora MSP – wyniki badań monograficznych” na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Od kryzysu do sukcesu w biznesie”, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej., Busko-Zdrój, 27-29.05.2015
05.2015 Wyróżnienie za artykuł: Spychała M., Matejun M., „Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej” na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. „Od kryzysu do sukcesu w biznesie”, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Busko-Zdrój, 27-29.05.2015.
11.2014 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia naukowe.
12.2013 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia naukowe.
11.2012 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność naukową.
12.2011 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność naukową.
01.2011 Nagroda („Outstanding Paper Award„) za artykuł „Use of outsourcing in creating the intellectual capital of small and medium-sized enterprises” na konferencji Asia Pacific Business Innovation and Technology Management (APBITM) Conference, APBITM Society, Bali, Denpasar, Indonesia, 23-25.01.2011.
11.2010 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność naukową.
12.2007 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za prowadzone badania naukowe w roku akademickim 2006/2007

— nadanie stopnia naukowego doktora —

05.2006 II miejsce w konkursie na najlepszy referat za pracę „Składniki wynagrodzeń i ich wpływ na koszty pracy w sektorze MSP” na XIV Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Menedżer XXI wieku. Nowoczesne zarządzanie”, Politechnika Lubelska, Lublin 15-16.05.2006
04.2002 Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Lachiewicza pt. „Analiza systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej”
1997 – 2001 Stypendium naukowe PŁ

....

.
.

.

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ORGANIZACJI I POPULARYZACJI NAUKI:

10.2023
Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia organizacyjne za organizację konferencji naukowej „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”
11.2023
Medal z okazji 600-lecia Łodzi „za działalność naukową w obszarze nauk o zarządzaniu oraz za wieloletnią pracę dydaktyczną na Politechnice Łódzkiej”
09.2019 Nagroda za zaangażowanie w opiekę i wkład w budowanie sukcesów Studenckiego Koła Naukowego LBT „Ludzie-Biznes-Technologie” w latach 2004-2019
12.2018 Nagroda specjalna „Excellent Award” za projekt logo Uniwersyteckiego Konsorcjum Chińsko-Polskiego w ramach Chińsko-Polskiego Konkursu „Art & Design” zorganizowanego przez Beijing University of Technology, Pekin, Chiny, 6-9.12.2018.
Nagrodzone logo można obejrzeć w sekcji „Art & Business – Znaki graficzne”
11.2018 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w działalności organizacyjnej
02.2018 Nagroda za skuteczne kierowanie pracami zespołu przygotowującego Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej do parametryzacji za lata 2013-2016
11.2017 Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

07.2013 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.