Konferencje dla praktyki gospodarczej


2021: XIV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2021

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

27-29.10.2021, Łódź, Vienna House Andel’s Lodz

Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi to miejsce spotkania i dialogu przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów i ekspertów, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, jednostek samorządu terytorialnego oraz władz rządowych. W trakcie 3 dniowych obrad uczestnicy dyskutują nad wyzwaniami i perspektywami rozwoju regionu łódzkiego oraz kraju, a także możliwościami współpracy krajowej i międzynarodowej.

Tegoroczna edycja pod hasłem „Wiedza, biznes, praktyka!” obejmowała sesję inauguracyjną „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki w dobie pandemii”, 31 paneli tematycznych podzielonych na 5 kategorii: (1) Innowacje i technologie, (2) Biznes i finanse, (3) Gospodarka i społeczeństwo, (4) Przedsiębiorczość i rozwój oraz (5) Lodzkie export days, a także imprezy towarzyszące, w tym wykłady motywacyjne prowadzone przez uznanych specjalistów. W ramach sesji panelowych dyskutowano o innowacyjności i konkurencyjności firm sektora MSP, wyzwaniach handlu zagranicznego, pozyskiwaniu nowych rynków zbytu oraz przedsiębiorczości, zarządzaniu i rozwoju przedsiębiorstw.

Dużo uwagi poświecono innowacyjnemu kształceniu kadr dla gospodarki oraz roli lidera w erze cyfrowej transformacji. Omawiano działania podejmowane przez samorząd terytorialny w zakresie wspierania przedsiębiorczości, a także prezentowano dobre przykłady wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez przedsiębiorców. Poruszono strategiczny temat Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz kolei dużych prędkości, wskazując na wpływ tych inwestycji na społeczno-gospodarczy rozwój województwa łódzkiego. Mówiono roli współpracy w rozwoju podmiotów gospodarczych oraz regionu, a także o wyzwaniach związanych z neutralnością klimatyczną. Poruszono temat kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu oraz wyzwań stojących przed regionem łódzkim, związanych z przekształceniami źródeł pozyskiwania energii oraz ich ekonomicznych i społecznych skutków. Dyskutowano również o promocji województwa łódzkiego i wykorzystaniu do tego sportowych marek regionu. W ramach pozostałych paneli podjęto m.in. problematykę nowoczesnych technologii w medycynie, finansowania rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem crowdfundingu, kreowania marki osobistej podczas relacji biznesowych i spotkań nieoficjalnych, czy wykorzystania mediacji jako alternatywnej lub komplementarnej do postępowania sądowego metody rozwiązywania konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami.

Jeden z paneli poświęcono wyzwaniom łódzkiego biznesu na drodze do światowych rynków. Został on zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Łodzi. Moderatorem spotkania był Paweł Marczak – koordynator RODM, a udział w nim wzięli eksperci reprezentujący sferę nauki z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego – Karol Jakubaszek. W ramach panelu rozmawiano o wyzwaniach dla współczesnego biznesu w postaci coraz bardziej zaawansowanych procesów globalizacyjnych i internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaprezentowano też z jakich programów, funduszy i źródeł wsparcia mogą korzystać polskie firmy w rozwoju aktywności na rynkach międzynarodowych. Zwrócono ponadto uwagę na najważniejsze globalne trendy wpływające na charakter i zakres internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także na rozwiązania w zakresie implementacji działań w obszarze zrównoważonego rozwoju do praktyki gospodarczej. Uwagę poświęcono także najważniejszym wyzwaniom (społecznym, politycznym, kulturowym czy prawnym), przed którymi stają polskie firmy internacjonalizujące swoją działalność. Przedstawiono przy tym przykłady liderów i dobrych wzorców przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, które odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej.

Mój udział w Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2021 obejmował:

 • udział w obradach Forum,
 • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Łódzki biznes na drodze do światowych rynków”.

 

2021: Konferencja „HRLab – Zielona i zdalna transformacja”

Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

10.06.2021, Kraków, Platforma Zoom

Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi stanowi jedno z najważniejszych wyzwań wobec organizacji przyszłości. Kapitał ludzki odgrywa nie tylko kluczową rolę w budowaniu sprawności i wartości rynkowej prowadzonej działalności, ale podlega też ciągłej transformacji pod wpływem czynników organizacyjnych i społeczno-gospodarczych. W tych dynamicznych warunkach dobór koncepcji, metod i narzędzi zarządzania istotnie determinuje sprawność i skuteczność kierowania zasobami ludzkimi.

Obecnie, do kluczowych czynników transformacji kapitału ludzkiego w organizacjach można zaliczyć wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki cyfrowej i opartej na wiedzy. Tym zagadnieniom poświęcono właśnie konferencję „HRLab – Zielona i zdalna transformacja”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób z całej Polski – przede wszystkim przedstawiciele praktyki gospodarczej: właściciele przedsiębiorstw, kadra kierownicza różnych szczebli, pracownicy i specjaliści działów kadrowych, a także pasjonaci HRM. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także reprezentanci środowiska naukowego – przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz członkowie Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działającego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

W trakcie konferencji poruszono wiele różnorodnych zagadnień związanych z zieloną i zdalną transformacją środowiska pracy współczesnych organizacji, koncentrując się na prezentacji dobrych praktyk oraz rozwiązań zalecanych do implementacji w praktyce gospodarczej. W ramach prezentacji przedstawiono między innymi koncepcję samokreacji i modelowania pracy (job crafting) jako jeden z kluczowych elementów satysfakcji pracowniczej, a także możliwości i zasady transformacji miejsca pracy w kierunku smart workplace jako element stymulujący innowacyjność i zaangażowanie zespołów pracowniczych. Omówiono także współczesne zasady budowania i rozwoju marki pracodawcy oraz marki osobistej w nurcie zrównoważonego rozwoju.

Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje pandemii COVID-19 dla przebiegu procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono tu wyzwania w sferze zapewnienia i wsparcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w hybrydowych modelach pracy, a także podkreślono możliwości wykorzystania rozwiązań technologicznych w zakresie automatyzacji i cyfryzacji w usprawnianiu efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano szereg rozwiązań praktycznych związanych z transformacją funkcji ZZL w warunkach pandemii COVID-19, takich jak e-rekrutacja, e-onboarding, e-offboarding, czy komunikacja zdalna. Podkreślano też znaczenie wsparcia kadry w warunkach kryzysu m.in. poprzez helplinie wsparcia zdrowia psychicznego pracowników, seminaria z zewnętrznymi ekspertami, zajęcia z trenerami personalnymi, wsparcie dla rodziców, czy utrzymywanie relacji interpersonalnych w warunkach komunikacji na odległość.

Rozważania poświęcono także problematyce zarządzania międzypokoleniowego zwracając uwagę zarówno na zrównoważoną współpracę z pokoleniem Z, jak również na rozwiązania pozwalające na wzmacnianie i skuteczne wykorzystywanie potencjału pracowników 55+. Interesujące wystąpienie dotyczyło także stylowej i odpowiedzialnej mody w miejscu pracy. W tym przypadku skoncentrowano m.in. się na możliwościach i zasadach wykorzystania dress code w kreowaniu profesjonalnego wizerunku pracowników, zapewnieniu etykiety w biznesie oraz kształtowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Jedną z prezentacji poświęcono prezentacji istoty i zakresu merytorycznego koncepcji zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (green HRM). Zwrócono tu szczególną uwagę na rolę tego podejścia w kształtowaniu ekologicznego sukcesu prowadzonej działalności, a także na czynniki determinujące skuteczność wykorzystania tej koncepcji w praktyce gospodarczej. Przedstawiciele biznesu byli szczególnie zainteresowani prezentacją i analizą czynników kształtujących gotowość do stosowania praktyk zielonego ZZL w organizacjach.

Mój udział w Konferencji „HRLab – Zielona i zdalna transformacja” obejmował:

 • udział w obradach konferencji,
 • prezentację pt. „Green HRM – zrównoważone zarządzanie personelem kluczem do ekologicznego sukcesu firmy” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk z WZ UŁ.

 

2020: XIII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 Online

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

02-04.12.2020, Łódź, Platforma Zoom

Europejskie Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Porusza różnorodne tematy gospodarcze stanowiąc arenę dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, ekspertami, naukowcami, przedstawicielami instytucji publicznych oraz organizacji otoczenia biznesu. Jest przestrzenią nawiązywania nowych kontaktów i zdobywania potencjalnych klientów oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Program Forum pozwala spojrzeć na wyzwania współczesnej gospodarki z różnych perspektyw wyznaczających pożądane kierunki rozwoju regionu łódzkiego i działających w nim podmiotów gospodarczych.

W tegorocznej edycji odbyło się 16 sesji panelowych podzielonych tematycznie na zagadnienia związane z pracą i polityką społeczną, gospodarką, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz innowacjami. Wzięło w nich udział ponad 100 prelegentów i gości specjalnych z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. W trakcie wydarzenia przedstawiono też laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”, a w trakcie Łódzkiego Dnia Innowacji – I edycji Kuźni Pomysłów.

XIII edycja Forum miała wyjątkowy charakter ze względu na formułę online. Była ona nie tylko odpowiedzią na sytuację epidemiczną, ale stała się również punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak pandemia zmienia obraz polskiej gospodarki. Temat ten został podjęty m.in. w trakcie sesji inauguracyjnej „Polska i Świat w czasie pandemii”, podczas której przedstawiciele regionów europejskich dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z walki ze skutkami pandemii. W ramach tej problematyki dyskutowano ponadto o zmianach na rynku pracy oraz roli instytucji pośredniczących w ograniczaniu skutków COVID-19. Zwrócono także uwagę na znaczenie digitalizacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz na możliwości, jakie stwarza czas pandemii do upowszechniania się innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru logistyki. Pozostałe panele dyskusyjne poświęcono m.in. inwestycjom infrastrukturalnym w regionie łódzkim, roli szkolnictwa zawodowego i sztucznej inteligencji w rozwoju przemysłu 4.0, a także innowacjom cyfrowym i finansowaniu mikroprzedsiębiorstw.

W programie nie zabrakło także tematów związanych ze społeczną i środowiskową odpowiedzialnością biznesu. Jeden z paneli poświęcono możliwościom i perspektywom wykorzystania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (green HRM) we współczesnych przedsiębiorstwach. Green HRM to zyskująca na popularności koncepcja łącząca zarządzanie środowiskowe i zarządzanie zasobami ludzkimi w taki sposób, by motywować pracowników do aktywności proekologicznej. Moderatorem spotkania była dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ. W panelu udział wzięli eksperci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiegodr hab. Ewa Matusiak, prof. UŁdr Izabela Różańska-Bińczyk oraz dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących podstaw teoretycznych oraz zakresu i efektów wykorzystania praktyk green HRM w praktyce gospodarczej. Przedstawiciele przedsiębiorstw: Piotr Trojanowski – Prezes zarządu firmy Dankan sp. z o.o. (Ecol Group)., Michal Jarosz – Kierownik ds. pokoi DoubleTree by Hilton oraz dr Anna Dyląg – Prezes Zarządu ABC Energia sp. z o.o., zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej ds. energii zaprezentowali przykłady praktyk green HRM stosowane w swoich firmach, a także zwrócili uwagę na istotne aspekty i uwarunkowania ich implementacji w przedsiębiorstwach. Podjęto także szerszą dyskusję dotyczącą wpisywania się praktyk green HRM w cele zrównoważonego rozwoju oraz ich spójności z dokumentami strategicznymi i kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczanymi w ramach polityki Unii Europejskiej.

Mój udział w Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2020 obejmował:

 • udział w obradach Forum,
 • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Praktyki Green HRM we współczesnych przedsiębiorstwach”.

 

2020: SDGLab Society 5.0 Conference

Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

18-19.11.2020, Zoom (Online), Kraków

Społeczeństwo 5.0 to kolejny etap ewolucji społeczno-gospodarczej po modelu opartym na myślistwie (1.0), rolnictwie (2.0), przemyśle (3.0) oraz informacji (4.0). Koncentruje się na człowieku zachowując równowagę (balans) między postępem gospodarczym a zdolnością do rozwiązywania problemów społecznych poprzez ścisłą integrację przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej. Na tym etapie świat ludzi, maszyn i całego otaczającego ich otoczenia jest wzajemnie i bezpośrednio powiązany oraz umie się ze sobą skutecznie komunikować przy wsparciu sztucznej inteligencji. Idea ta pozwala wejść na zupełnie nowy poziom postępu cywilizacyjnego, jest jednak również źródłem wielu wyzwań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju oraz oddziaływaniem na stan naszej planety i dobrostan ludzi.

Tym wyzwaniom poświęcono konferencję SDGLab Society 5.0. Wzięło w niej udział ponad 60 uczestników z kraju i zagranicy: naukowców, ekspertów i specjalistów z zakresu techniki, innowacyjności i sztucznej inteligencji, praktyków gospodarczych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji publicznych. Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Pierwszy dzień obrad poświęcono oddziaływaniu idei Społeczeństwa 5.0 na środowisko i przyszłość rozwoju gospodarczego. W trakcie wystąpień przedstawiono m.in. podstawowe założenia i perspektywy wdrażania koncepcji zero waste oraz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez odpowiedzialne projektowanie, produkcję, konsumpcję oraz skuteczne działania polityczne. Dyskutowano nad wyzwaniami dla przedsiębiorstw wynikającymi ze wzrostu świadomości ekologicznej konsumentów, a także prezentowano działania podejmowane na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie.

Drugi dzień obrad poświęcono społeczno-gospodarczym konsekwencjom interakcji zachodzących między światem cyfrowym i rzeczywistym. Dyskutowano nad rolą sztucznej inteligencji i robotyzacji w rozwoju Społeczeństwa 5.0, rozważano także wpływ zaawansowanych technologii na osiągnięcia w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, postępy globalizacji oraz prawa człowieka i pracownika. Jedną z prezentacji poświęcono znaczeniu zrównoważonego (SHRM) oraz zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz poprawie wyników środowiskowych przedsiębiorstw. W ramach wystąpienia zaprezentowano podstawowe rodzaje i konkretne przykłady praktyk GHRM podzielonych na 5 kategorii odpowiadających poszczególnym etapom procesu kadrowego w organizacji: zielonemu planowaniu, rekrutacji, rozwojowi, motywowaniu oraz zarządzaniu dokonaniami kadry. Powiązano również implementację praktyk GHRM z wynikami środowiskowymi przedsiębiorstw, rozpatrywanymi w perspektywie zielonych procesów, produktów/usług oraz zielonych metod zarządzania. Przedstawiciele praktyki gospodarczej byli szczególnie zainteresowani wynikami badań przeprowadzonych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na temat zakresu oraz korzyści wynikających z implementacji praktyk GHRM w przedsiębiorstwach z regionu łódzkiego. Wystąpienie zakończyła refleksja na temat oczekiwań pracowników i menedżerów w zakresie dalszych możliwości zastosowania i kierunków rozwoju praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach.

Mój udział w Konferencji SDGLab Society 5.0 obejmował:

 • udział w obradach konferencji,
 • prezentację pt. „Green HRM – Sustainable HRM – what are they? Do they differ and how to introduce them in the company?” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk z WZ UŁ.

 

2018: XI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2018

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

15-16.10.2018, Łódź, Vienna House Andel’s Lodz

Europejskie Forum Gospodarcze stanowi platformę dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyjająca nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu już istniejących relacji biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. Spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych prezentują w jaki sposób budować silne marki na arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości. Uczestnicy mają możliwość wysłuchania prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów oraz udziału w branżowych panelach tematycznych i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Jeden z paneli poświęcono dyskusji na temat współdziałania przedsiębiorstw, podmiotów samorządu gospodarczego oraz instytucji publicznych na rzecz rozwoju edukacji zawodowej. Wzięło w nim udział ponad 50 osób – przedstawicieli instytucji edukacyjnych, szkół wyższych, władz samorządowych oraz przedsiębiorców. Celem tego spotkania była analiza możliwości, jakie daje zrzeszanie się przedsiębiorstw w kontekście prowadzenia efektywnej współpracy z samorządami w obszarze edukacji. Lepsza współpraca oznacza przede wszystkim dostosowanie treści i metod kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, ale także podejmowanie wspólnych działań na rzecz jak największego zainteresowania nauką na wybranych kierunkach. Podczas spotkania omówiono modele zrzeszenia przedsiębiorców funkcjonujące w Polsce oraz w innych krajach europejskich oraz zwrócono uwagę, jakie korzyści przynoszą one systemowi edukacji zawodowej. Zaprezentowano dobre wzorce i rozwiązania proponowane przez władze rządowe i samorządowe w celu jak najlepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców. Przedstawiono też, jak taka współpraca postrzegana jest przez pracodawców z różnych branż w oparciu o doświadczenia wynikające z kształcenia w zawodzie ślusarza i edukacji w zakresie informatyki.

W ramach Forum Gospodarczego zorganizowany został też meeting logistyczny pt. „Łódzkie – centralny hub logistyczny Europy”. Wzięło w nim udział ponad 50 przedstawicieli instytucji publicznych (m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Inspekcji Transportu Drogowego, Centralnego Portu Komunikacyjnego, władz lokalnych), firm logistycznych i instytucji finansowych, szkół wyższych oraz stowarzyszeń i izb gospodarczych. Celem spotkania było wskazanie problemów i wyzwań dla branży logistycznej oraz całej gospodarki w kontekście rozwoju nowego jedwabnego szlaku. Meeting rozpoczął się od panelu wprowadzającego pt. „Geopolityka, infrastruktura, nauka i biznes na jedwabnym szlaku – współpraca czy konflikt”, a następnie prace kontynuowano w zespołach w ramach stolików tematycznych. Dyskutowano na temat współpracy i wspólnej strategii w tworzeniu grup biznesowych w branży logistycznej, kluczowych przeszkód handlowych (m.in. w zakresie spedycji, prawa, zabezpieczeń, czy ceł) i interesów polityczno-ekonomicznych wzdłuż nowego jedwabnego szlaku oraz rozwoju korytarzy transportowych i punktów węzłowych sieci transeuropejskich. 

Mój udział w Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 20218 obejmował:

 • udział w obradach Forum
 • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Współdziałanie w edukacji zawodowej – branżowe zrzeszenia przedsiębiorców”,
 • udział w meetingu logistycznym „Łódzkie – centralny hub logistyczny Europy” – moderator dyskusji nt. „Wspólna strategia w tworzeniu grup biznesowych ” we współpracy z Dyrektor Dorotą Wodnicką z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

2018: Konferencja „Łódzkie – Smart Region with Smart Cities” pt. „Water Challenge”

Organizatorzy: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

22.05.2018, Łódź, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka

Koncepcja smart city wyznacza kluczowy trend kształtujący perspektywy rozwojowe miast europejskich. Jej znaczenie wynika z interdyscyplinarnego charakteru łączącego innowacyjne, elastyczne i transnarodowe przedsięwzięcia gospodarcze, wykwalifikowany, kreatywny i zaangażowany społecznie kapitał ludzki oraz transparentne i kompetentne władze w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej w oparciu o wizję strategiczną. Warunki te stanowią podstawę do rozwoju przyjaznych warunków życiowych i zawodowych, zaawansowanych usług publicznych i społecznych oraz budują trwałą konkurencyjność regionalną opartą na przewagach środowiskowych. Kluczowym czynnikiem synergii tych komponentów koncepcji są jednocześnie zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne zapewniające inteligencję miejską oraz zdolność do uczenia się i rozwoju w warunkach zmian i postępującej różnorodności społeczno-gospodarczej.

Wyzwania te dotyczą również regionu łódzkiego, gdzie elementy koncepcji smart city są wdrażane z powodzeniem od kilku lat. Stanowić to powinno impuls dla intensyfikacji inicjatyw inteligentnych opartych na strategicznych przewagach konkurencyjnych, takich jak: położenie sprzyjające integracji społeczno-gospodarczej, rozwój infrastruktury teleinformatycznej, dobre warunki dla rozwoju sektora usług, startupów opartych na wiedzy oraz przedsięwzięć kreatywnych, potencjał naukowy i edukacyjny, jak również historyczna wielokulturowość. Ważnym przejawem wdrażania koncepcji smart city w tym regionie są również działania wpisujące się w nurt zrównoważonego rozwoju, odnawialne wykorzystanie zasobów naturalnych i bezpieczeństwo ekologiczne. Szczególną uwagę warto poświęcić tu nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, które w kluczowy sposób kształtować będą warunki inteligentnego rozwoju w przyszłości.

Biorąc to pod uwagę łódzkie środowisko akademickie postanowiło stworzyć platformę wymiany doświadczeń organizacyjnych, technicznych i technologicznych w celu wspierania liderów koncepcji smart city w regionie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w obszarze inżynierii i gospodarki wodnej.

W konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli krajowych i regionalnych organizacji regulacyjnych, samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, dostawców technologii i rozwiązań technicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nową ustawą o prawie wodnym, z nowymi kompetencjami instytucjonalnymi oraz szerokim spektrum narzędzi prawnych, organizacyjnych i technicznych, pozwalających sprostać obowiązkom nałożonym na jednostki samorządowe. Przedstawione zostały inteligentne rozwiązania dla regionów i miast związane z nowymi technologiami w zakresie gospodarowania wodą (m.in. gospodarka komunalna, baseny aquaparki, mała i duża retencja, green/smartcity). Zaprezentowane zostały także przykłady technicznych rozwiązań filtrowania i uzdatniania wody oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na inwestycje ekologiczne.

Mój udział w konferencji obejmował:

 • udział w komitecie organizacyjnym konferencji,
 • prowadzenie obrad konferencji,
 • udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym pt. „Gospodarka wodno-ściekowa w regionach – problemy, wyzwania, perspektywy” – wypowiedź na temat roli partycypacji społecznej w formie budżetu obywatelskiego we wdrażaniu koncepcji smart city oraz w rozwoju działań związanych z gospodarką i infrastrukturą wodną w Łodzi.

 

2016: IFO 2016 Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje (IFO 2016 Forum Małych i Średnich Przedsiębiorców Regionu Morawsko-Śląskiego)

Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego, Czechy oraz Agencja Inwestycji i Rozwoju Biznesu „CzechInvest”, Czechy

20.09.2016, Ostrava, Czechy, Dom Kultury „Akord”

W konferencji wzięło udział ponad 80 małych i średnich przedsiębiorców z regionu morawsko-śląskiego oraz 2 firmy z Polski. W spotkaniu wzięli ponadto udział przedstawiciele władz regionalnych oraz organizacji samorządu gospodarczego. Program spotkania koncentrował się na młodych przedsiębiorcach oraz zmianach pokoleniowych w przedsiębiorstwach. W związku z tym głównym wydarzeniem były cztery moderowane sesje tematyczne poświęcone takim problemom, jak: inwestowanie w kapitał ludzki vs inwestowanie w technologie, start-upy i wsparcie dla innowacyjnego biznesu, eksport i współpraca międzynarodowa oraz  nowa generacja przedsiębiorców (generacja Y).

Uczestnicy zwrócili uwagę, iż współczesny rynek powinien uwzględniać dokonujące się zmiany pokoleniowe i pojawienie się nowej generacji przedsiębiorców. To młode pokolenie, nazywane generacją internetu, ma zupełnie inny zestaw wartości. Charakteryzuje się elastycznością, nie przywiązuje wagi do stabilności zawodowej i życiowej, posiada gruntowną wiedzę z zakresu nowych technologii, a praca musi być dla nich przyjemna i zabawna. Współcześni, młodzi przedsiębiorcy widzą przyszłość przede wszystkim w budowaniu sieci partnerskich, obejmujących nie tylko biznes, ale również relacje interpersonalne. Ich znaczenie wzrasta wraz ze zmianą pokoleniową w firmach rodzinnych, która dokonuje się obecnie w Polsce i w Czechach i będzie wyznaczała poziom konkurencyjności rodzinnych firm sektora MSP w dłuższej perspektywie.

W takcie konferencji przedsiębiorcy mogli zapoznać się także z ofertą instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania innowacji oraz internacjonalizacji działalności. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja, w której zaprezentowano 6 przykładów przedsiębiorstw, które odniosły istotny sukces w biznesie, stanowiąc jednocześnie zbiór najlepszych praktyk w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP.

Udział polskich firm w konferencji był związany z badaniami prowadzonymi w ramach projektu: „Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach”, realizowanego we współpracy Politechniki Łódzkiej z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Prawa z Ostrawy w Czechach.

Mój udział w konferencji obejmował:

 • udział w komitecie organizacyjnym konferencji, w tym zaproszenie firm z Polski do udziału w konferencji,
 • udział w obradach konferencji,
 • prezentację polskiej firmy Proton Archeo w ramach sesji plenarnej poświęconej najlepszym praktykom zarządzania i przykładom sukcesu w biznesie.