Działalność ekspercka i doradcza


Ekspertyzy wykonane na zamówienie podmiotów gospodarczych

2018

Opinia o innowacyjności wielozadaniowej auto-lawety wykonana w związku z podejmowaniem działalności gospodarczej przez firmę “Laweto-Cars” z Tomaszowa Mazowieckiego

2017

Opracowanie planu rzeczowo-finansowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi na 2017 rok

Instytucja zlecająca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Jarosław Marczak, dr Zofia Sepkowska, dr Franciszek Sitkiewicz, dr hab. inż. Marek Matejun, prof. PŁ, dr hab. Anna Adamik, mgr Celestyn Podgórski
 • Zakres prac: przeprowadzenie i opracowanie analizy SWOT-TOWS

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

2010

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł projektu: Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), dr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 • Zakres prac: opracowanie technicznego opisu inwestycji, w tym opisu infrastruktury, wskaźników produktu oraz głównych beneficjentów projektu, opracowanie części prezentującej cele projektu, w tym cele społeczno-gospodarcze, ocena wpływu oddziaływania projektu na środowisko, napisanie części prezentującej działania promocyjne projektu.
 2010

Opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł projektu: Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), dr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 • Zakres prac: współudział w przygotowaniu opisu projektu (33%), w tym współudział w określeniu celów, produktów i rezultatów projektu, opis lokalizacji projektu i przewidywanego obszaru oddziaływania, opracowanie części dotyczącej analizy oddziaływania projektu na środowisko, współudział w wykonaniu analizy społeczno-ekonomicznej projektu (60%), opracowanie matrycy logicznej projektu, opracowanie części dotyczącej promocji projektu.
 2009

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł projektu: Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), dr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 • Zakres prac: współudział w opracowaniu technicznego opisu inwestycji (50%), w tym opis zakresu infrastruktury i prac proponowanych w ramach projektu, współudział w części prezentującej cele projektu (40%), w tym współudział w wyznaczeniu celów społeczno-gospodarczych projektu,  współudział w analizie kosztów i korzyści projektu (25%), w tym wykonanie analizy społeczno-gospodarczej, opis działań promocyjnych projektu.
 2009

Opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł projektu: Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), dr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 • Zakres prac: współudział w przygotowaniu opisu projektu (50%), w tym określenie celów, produktów i rezultatów projektu, współudział w opisie lokalizacji projektu i przewidywanego obszaru oddziaływania (50%), opracowanie części dotyczącej analizy oddziaływania projektu na środowisko, współudział w wykonaniu analizy społeczno-ekonomicznej projektu (50%), opracowanie matrycy logicznej projektu, przygotowanie planu działań promocyjnych projektu.
 2007

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Tytuł projektu: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.
Podmiot realizujący projekt: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), dr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 • Zakres prac: analiza wpływu projektu na środowisko, współudział w określeniu skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu (50%).
 2007

Opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Tytuł projektu: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.
Podmiot realizujący projekt: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

Zakres prac: współudział w opracowaniu opisu projektu (33%), w tym współudział w wyznaczeniu celów projektu (produktów, rezultatów i oddziaływania), współudział w określeniu lokalizacji projektu oraz wyznaczeniu przewidywanego obszaru oddziaływania (50%), przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu na środowisko, wykonanie analizy społeczno-ekonomicznej projektu, współudział w opracowaniu założeń i planu promocji przedsięwzięcia (50%).

— nadanie stopnia naukowego doktora —
2005

Opracowanie Biznes Planu do wniosku o pomoc finansową składanego przez Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej w ramach ZPORR. “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej służącej konkurencyjności regionów”

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), mgr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 2004

Opracowanie studium wykonalności do wniosku składanego przez Politechnikę Łódzką pt. “Modernizacja i wyposażenie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Łódzkiej (Program Euro-inżynier)” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), mgr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 2004

 Opracowanie Biznes Planu do wniosku o pomoc finansową składanego przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w ramach SPO WKP. “Modernizacja i doposażenie specjalistycznego laboratorium analityki cukrowniczej”

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), mgr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
2004

Opracowanie Biznes Planu do wniosku o pomoc finansową składanego przez Centrum Doskonałości “Biotechnologia Przemysłowa” Politechniki Łódzkiej w ramach SPO WKP. “Wyposażenie laboratorium wysokowydajnego skriningu enzymów i innych biomolekuł”

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), mgr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka