Działalność ekspercka i doradcza


Działalność ekspercka i doradcza na zamówienie podmiotów gospodarczych

2023

Ewaluacja i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego 2030
Instytucja zlecająca: Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, PwC Advisory

 • ekspert w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego 2030
 • ekspert w ramach konsultacji dotyczących Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (II etap projektu)
2022

Warsztaty „Green Human Resources Management: Environmental challenges for modern enterprises”
Warsztaty w sesji „Team skills development, dissemination and commercial exploitation of results, career perspectives” realizowanej w projekcie „Novel green polymeric materials for medical packaging and disposables to improve hospital sustainability” finansowanym z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w ramach grantu MSCA-RISE – Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) (Grant nr 872152 koordynowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Instytucja zlecająca: KB Folie Polska sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe KB Folie Polska sp. z o.o., Brzeziny k. Mińska Mazowieckiego, 05.12.2022

2022

Opinia o innowacyjności przedmiotu operacji „Wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego Mikro Centrum Logistycznego działającego w ramach krótkich łańcuchów dostaw integrujących rolników z gastronomią” składanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Działanie 16 „Współpraca”)
Instytucja zlecająca: Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2020-2022

Projekt „Mój biznes II – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”
Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w partnerstwie z Miastem Łódź. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa: VIII – Zatrudnienie, Działania VIII.3 – wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.4 – „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź”. Wartość Projektu: 1 817 074,08 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 1 762 561,86 zł.
Instytucja zlecająca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi.

 • 2022: Ocena 7 biznes planów przygotowanych przez uczestników projektu ubiegających się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • 2020-2021: Ocena 32 biznes planów przygotowanych przez uczestników projektu ubiegających się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
2018

Opinia o innowacyjności wielozadaniowej auto-lawety wykonana w związku z podejmowaniem działalności gospodarczej przez firmę „Laweto-Cars” z Tomaszowa Mazowieckiego
Instytucja zlecająca: Firma „Laweto-Cars”

2017

Opracowanie planu rzeczowo-finansowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi na 2017 rok
Instytucja zlecająca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Jarosław Marczak, dr Zofia Sepkowska, dr Franciszek Sitkiewicz, dr hab. inż. Marek Matejun, prof. PŁ, dr hab. Anna Adamik, mgr Celestyn Podgórski
 • Zakres prac: przeprowadzenie i opracowanie analizy SWOT-TOWS

— nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego —

2015

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości młodych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Instytucja zlecająca: PTE Oddział w Łodzi w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim

 • Ocena 77 formularzy kwalifikacyjnych oraz konsultacje z 11 uczestnikami, z których 8 otrzymało dofinansowanie na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
2010

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł projektu: Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), dr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 • Zakres prac: opracowanie technicznego opisu inwestycji, w tym opisu infrastruktury, wskaźników produktu oraz głównych beneficjentów projektu, opracowanie części prezentującej cele projektu, w tym cele społeczno-gospodarcze, ocena wpływu oddziaływania projektu na środowisko, napisanie części prezentującej działania promocyjne projektu.
 2010

Opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł projektu: Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), dr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 • Zakres prac: współudział w przygotowaniu opisu projektu (33%), w tym współudział w określeniu celów, produktów i rezultatów projektu, opis lokalizacji projektu i przewidywanego obszaru oddziaływania, opracowanie części dotyczącej analizy oddziaływania projektu na środowisko, współudział w wykonaniu analizy społeczno-ekonomicznej projektu (60%), opracowanie matrycy logicznej projektu, opracowanie części dotyczącej promocji projektu.
 2009

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł projektu: Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), dr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 • Zakres prac: współudział w opracowaniu technicznego opisu inwestycji (50%), w tym opis zakresu infrastruktury i prac proponowanych w ramach projektu, współudział w części prezentującej cele projektu (40%), w tym współudział w wyznaczeniu celów społeczno-gospodarczych projektu,  współudział w analizie kosztów i korzyści projektu (25%), w tym wykonanie analizy społeczno-gospodarczej, opis działań promocyjnych projektu.
 2009

Opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł projektu: Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), dr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 • Zakres prac: współudział w przygotowaniu opisu projektu (50%), w tym określenie celów, produktów i rezultatów projektu, współudział w opisie lokalizacji projektu i przewidywanego obszaru oddziaływania (50%), opracowanie części dotyczącej analizy oddziaływania projektu na środowisko, współudział w wykonaniu analizy społeczno-ekonomicznej projektu (50%), opracowanie matrycy logicznej projektu, przygotowanie planu działań promocyjnych projektu.
 2007

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Tytuł projektu: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.
Podmiot realizujący projekt: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), dr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 • Zakres prac: analiza wpływu projektu na środowisko, współudział w określeniu skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu (50%).
 2007

Opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Tytuł projektu: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.
Podmiot realizujący projekt: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
Instytucja zlecająca: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

Zakres prac: współudział w opracowaniu opisu projektu (33%), w tym współudział w wyznaczeniu celów projektu (produktów, rezultatów i oddziaływania), współudział w określeniu lokalizacji projektu oraz wyznaczeniu przewidywanego obszaru oddziaływania (50%), przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu na środowisko, wykonanie analizy społeczno-ekonomicznej projektu, współudział w opracowaniu założeń i planu promocji przedsięwzięcia (50%).

— nadanie stopnia naukowego doktora —
2006

Projekt „Własna firma – szansą na samozatrudnienie w Powiecie Łódzkim Wschodnim”

Projekt nr Z/10/II/2.5/0052/2005 współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.
Instytucja zlecająca: Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych „Wiedza”

 • Przeprowadzenie szkolenia i konsultacje dotyczące przygotowywania biznes planów przez beneficjentów ostatecznych ubiegających się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
2006

Projekt „Szkolenie przygotowujące do założenia działalności gospodarczej wraz z podniesieniem kwalifikacji zawodowych”

Projekt nr Z/10/II/2.5/0023/2005 współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.
 Instytucja zlecająca: Politechnika Łódzka, Centrum Kształcenia Międzynarodowego

 • Ocena 15 biznes planów przygotowanych przez beneficjentów ostatecznych ubiegających się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
2005

Opracowanie Biznes Planu do wniosku o pomoc finansową składanego przez Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej w ramach ZPORR. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej służącej konkurencyjności regionów”

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), mgr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 2004

Opracowanie studium wykonalności do wniosku składanego przez Politechnikę Łódzką pt. „Modernizacja i wyposażenie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Łódzkiej (Program Euro-inżynier)” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), mgr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
 2004

Opracowanie Biznes Planu do wniosku o pomoc finansową składanego przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w ramach SPO WKP. „Modernizacja i doposażenie specjalistycznego laboratorium analityki cukrowniczej”

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), mgr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka
2004

Opracowanie Biznes Planu do wniosku o pomoc finansową składanego przez Centrum Doskonałości „Biotechnologia Przemysłowa” Politechniki Łódzkiej w ramach SPO WKP. „Wyposażenie laboratorium wysokowydajnego skriningu enzymów i innych biomolekuł”

 • Praca w zespole: dr Lechosław Berliński (kierownik), mgr Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk, mgr Anna Walecka