Erasmus Porto – Entrepreneurship: Theory and practice


Porto Erasmus visit

Course: Entrepreneurship: Theory and practice

[ Presentation for download ]