Cechy i rodzaje otoczenia współczesnych organizacji


Bardzo ważnym elementem uwzględnianym w wielu modelach organizacji jest otoczenie, które w najbardziej ogólnym ujęciu oznacza po prostu środowisko zewnętrzne ich funkcjonowania. W teorii zarządzania obok otoczenia zewnętrznego identyfikuje się czasem także otoczenie wewnętrzne, które może być utożsamiane bezpośrednio z samą organizacją , a podstawowym kryterium jego wyodrębnienia staje się przekonanie o wysokim stopniu zdolności organizacji do kontrolowania składników otoczenia wewnętrznego . Wyodrębnienie pojęcia otoczenia wewnętrznego jest jednak dyskusyjne i z tego powodu ten wymiar funkcjonowania powinno się raczej określać mianem środowiska wewnętrznego organizacji.
Idea otoczenia (środowiska zewnętrznego) wywodzi się z koncepcji systemowej, w ramach której podkreśla się holistyczny charakter organizacji wyodrębnionej ze środowiska zewnętrznego i jednocześnie powiązanej z nim licznymi i wielokierunkowymi interakcjami .

Otoczenie organizacji można zdefiniować jako ogół warunków i wzajemnych zależności różnorodnych elementów (w tym innych organizacji), sfer, zjawisk, procesów, trendów, które nie wchodzą w skład rozpatrywanego systemu organizacyjnego i pozostają poza jego bezpośrednią kontrolą, ale są z nim związane, czyli wywierają wpływ na daną organizację oraz/lub podlegają wpływowi zachowań, podejmowanych działań i decyzji, procesów zarządzania, rozwiązań strukturalnych oraz perspektyw rozwojowych danej organizacji.

Działalność organizacji, w szczególności analizowana w ujęciu dynamicznym, nie może być rozpatrywana bez uwzględniania jej relacji z otoczeniem, które w dużym stopniu decyduje o jej powodzeniu lub niepowodzeniu. Z tego powodu otoczenie stanowi specyficzny klimat i układ warunków w ramach których prowadzona jest działalność organizacji z jednej strony narzucając jej pewne ograniczenia, z drugiej – stwarzając szanse i w kluczowy sposób wpływając na możliwości działania i perspektywy rozwoju .

Oznacza to, iż każda organizacja jest systemem otwartym, wchodzącym w liczne, wielowymiarowe i dynamiczne interakcje z otoczeniem, na które składa się m.in.: współdziałanie, konkurowanie, kooperencja, prowadzenie wymiany zasobów materialnych i niematerialnych, w tym energii, informacji i środków pieniężnych.

Zewnętrzne środowisko funkcjonowania współczesnych organizacji charakteryzuje się pewnymi szczególnymi cechami, do których można zaliczyć :

 1. Strukturę, która wiąże się z występowaniem w otoczeniu określonych elementów, sfer, zjawisk, procesów, trendów oraz ich wzajemnych powiązań i zależności. Uzupełnieniem tej cechy, rozpatrywanym z punktu widzenia organizacji jest poziom, odległość i kierunek interakcji zachodzących między systemem organizacyjnym a jego środowiskiem zewnętrznym. Ujęcie to stanowi podstawę do wyodrębnienia otoczenia bliższego oraz dalszego;

 2. Złożoność, która wyraża liczbę, stopień skomplikowania i różnorodności elementów występujących w środowisku zewnętrznym. Ważnym wymiarem tej cechy stają się również wzajemne powiązania i relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami, wymiarami i płaszczyznami otoczenia. Cecha ta stanowi podstawę do klasyfikacji środowiska zewnętrznego na otoczenie proste oraz złożone;

 3. Zmienność, wyrażającą się poprzez szybkość i dynamikę zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym. Na podstawie tej cechy wyodrębnia się określone rodzaje otoczenia ze względy na poziom i zakres zachodzących zmian;

 4. Niepewność, wynikającą ze zmienności i niestabilności otoczenia, związaną z określonymi trudnościami w przewidywaniach przyszłego kształtu i potencjału środowiska zewnętrznego;

 5. Potencjał, który jest związany ze zdolnością otoczenia do stwarzania organizacji możliwości trwania, regularnego wzrostu lub rozwoju. W tym ujęciu można mówić o otoczeniu o niskim bądź wysokim potencjale;

 6. Występowanie szans i zagrożeń, co stanowi konkretyzację potencjału otoczenia w warunkach jego zmienności i złożoności. Wyzwaniem dla organizacji staje się tu podejmowanie decyzji dotyczących reakcji na pojawiające się szanse i zagrożenia;

 7. Wieloaspektowość, wyrażającą się różnym wpływem określonych elementów otoczenia na poszczególne organizacje. Cecha ta wiąże się z subiektywizmem postrzegania środowiska zewnętrznego przez menedżerów, z których niektórzy w danym zjawisku lub trendzie zauważają szanse, natomiast inni widzą zagrożenie dla funkcjonowania organizacji;

 8. Przestrzeń, która związana jest z fizyczną rozległością otoczenia i wiąże się z występowaniem w niej określonych elementów i trendów oraz przebiegiem różnorodnych zjawisk i procesów w ramach określonego otoczenia. Cecha ta pozwala na wyróżnienie otoczenia lokalnego, regionalnego, krajowego, międzynarodowego, czy globalnego;

 9. Czas, który określa kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w przestrzeni otoczenia. Na podstawie tej cechy można wyróżnić otoczenie przeszłe, obecne oraz przyszłe;

 10. Kontekstowość uwarunkowań, wyrażająca się koniecznością rozpatrywania otoczenia w określonym kontekście. Zewnętrzne środowisko organizacji jest zawsze związane z konkretnymi warunkami występującymi w czasie i w przestrzeni i dlatego różnicuje się ono np. w zależności od kraju lub regionu. Stwarza to konieczność uwzględniania tych specyficznych warunków w analizach interakcji zachodzących między organizacjami, a ich środowiskiem zewnętrznym.

Przedstawione cechy stanowią podstawę do wyodrębnienia określonych płaszczyzn i rodzajów otoczenia organizacji, z których wybrane przedstawiono w poniższej tabeli.

Kryterium podziału Charakterystyka kryterium Płaszczyzny i rodzaje otoczenia
Kierunek działania Analiza otoczenia pod kątem siły jego wpływu i częstotliwości interakcji z organizacją
 1. Bliższe
 2. Dalsze
Zmienność Analiza otoczenia pod kątem szybkości i dynamiki zachodzących zmian oraz siły i intensywności wpływu tych zmian na organizację.
 1. Stabilne
 2. Zmienne
 3. Burzliwe (turbulentne)
 4. Migocące
Złożoność Analiza otoczenia pod względem liczby, skomplikowania i różnorodności występujących w nim elementów.
 1. Proste
 2. Złożone
Potencjał Analiza otoczenia pod kątem zdolności do stwarzania organizacji możliwości trwania, rozwoju i wzrostu.
 1. O niskim potencjale
 2. O wysokim potencjale
Nastawienie Analiza otoczenia z punktu widzenia nastawienia jego elementów i sfer do funkcjonowania organizacji.
 1. Pozytywne (sprzyjające)
 2. Neutralne
 3. Wrogie
Czas Analiza otoczenia w relacji do obecnego okresu.
 1. Przeszłe (historyczne)
 2. Obecne
 3. Przyszłe
Przestrzeń Analiza otoczenia z punktu widzenia fizycznej rozległości rozpatrywanej w kontekście geograficznym i administracyjnym.
 1. Lokalne
 2. Regionalne
 3. Krajowe
 4. Międzynarodowe
 5. Globalne
Plastyczność Analiza otoczenia z punktu widzenia możliwości oddziaływania organizacji na jego elementy, procesy i zjawiska.
 1. Łatwe do kształtowania
 2. Trudne do kształtowania
 3. Niemożliwe do kształtowania
Reaktywność Analiza otoczenia pod kątem jego reakcji (oddziaływania) na działania podejmowane przez organizacje.
 1. Reaktywne
 2. Pasywne
Realność Analiza otoczenia w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
 1. Rzeczywiste (realne)
 2. E-otoczenie
 3. Symulowane
Przewidywalność Analiza otoczenia pod kątem możliwości przewidywania i prognozowania zachodzących w nich zmian i rozwoju sytuacji.
 1. Możliwe do prognozowania w oparciu o narzędzia statystyczne
 2. Możliwe do przewidywania w oparciu o metody jakościowe
 3. Niemożliwe do przewidzenia

Przedstawiona charakterystyka i propozycja typologii rodzajów otoczenia współczesnych przedsiębiorstw stanowić może podstawę do prowadzenia dalszych prac badawczych w tym zakresie.

Model ten przedstawiony jest w publikacji:

 1. Matejun M., Nowicki M., Organizacja w otoczeniu – od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 152-221. [Pobierz publikację]