Funkcje otoczenia w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej


Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących koncepcję przedsiębiorczości technologicznej charakteryzuje się wysoką złożonością, dynamiką i licznymi, wielokierunkowymi interakcjami. Firmy wykorzystujące tę koncepcję, działając w turbulentnym, złożonym otoczeniu (często o zasięgu międzynarodowym) powinny przyjąć orientację na przyszłość starając się wykorzystać w ten sposób znaczący potencjał naukowy i rynkowy otoczenia. Warunkiem jego wykorzystania staje się permanentne ukierunkowanie podmiotu na rozwój i wzrost oraz traktowanie presji otoczenia jako siły twórczej, stymulowanej dodatkowo działaniami przedsiębiorczymi, prowadzącymi synergicznie do wzrostu innowacyjności, co pozwala na budowanie trwałej przewagi rynkowej.

Można zatem powiedzieć, że cechą charakterystyczną zjawiska przedsiębiorczości technologicznej rozpatrywanej z punktu widzenia firm małej i średniej wielkości staje się dążenie do pełnego wykorzysta znaczącego potencjału złożonego i turbulentnego otoczenia. Potencjał ten reprezentowany jest przez pewne funkcje środowiska zewnętrznego, do których można zaliczyć :

  1. Funkcję mobilizacyjną, wyrażają się w stymulowaniu firmy do podejmowania wysiłków w zakresie rozwoju innowacji technologicznych. Jest ona wynikiem ciągłego postępu w burzliwym i złożonym otoczeniu naukowym i techniczno-technologicznym.

  2. Funkcję badawczo-rozwojową, która stanowi istotę zjawiska przedsiębiorczości technologicznej. Składa się na nią potencjał naukowy, wyniki badań, transfer technologii, pomysły, czy wynalazki stanowiące kluczowe źródło rozwoju innowacji technologicznych oraz zaawansowanych technologicznie produktów i usług,

  3. Funkcję finansującą, która w warunkach niedoborów zasobowych małych i średnich firm stanowi ekonomiczne zaplecze działań związanych z komercjalizacją innowacji technologicznych,

  4. Funkcję promocyjną, polegającą na upowszechnianiu wiedzy i nowinek z zakresu zaawansowanych technologii,

  5. Funkcję systemową, związaną z tworzeniem odpowiedniego klimatu dla procesów rozwoju innowacji i zaawansowanych technologii.

Model ten przedstawiony jest w następujących publikacjach:

  1. Kozłowski R., Matejun M., Dynamic Business Environment as a Source of Technology Entrepreneurship Development – a Case Study, [in:] Grzybowska K., Wyrwicka M. (eds.), Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2011, s. 41-63 [Pobierz publikację].

  2. Kozłowski R., Matejun M., Dynamika i potencjał otoczenia przedsiębiorstw w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 11/2011, s. 36-38 [Pobierz publikację].