Rodzaje projektów badawczych


Rodzaje projektów (grantów) naukowo-badawczych na potrzeby podziału dotacji podmiotowej
na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

 

Grupa I obejmuje:

a) Projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane:

 •  w ramach programów ramowych Unii Europejskiej,
 •  w ramach programów Unii Europejskiej,
 •  w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych,
 • przez zagraniczną instytucję publiczną powołaną w celu wspierania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej,
 • przez Bank Światowy lub Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;

b) Projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane:

 •  jako projekty strategiczne lub sektorowe albo inne projekty krajowe realizowane przez konsorcja naukowe,
 • w ramach programów operacyjnych,
 • jako projekty finansowane w ramach Europejskich i Polskich Platform Technologicznych;


Grupa II obejmuje:

Projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe:

 • finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
 • finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 •  finansowane przez ministra,
 • międzynarodowe niewspółfinansowane,
 • inne krajowe, realizowane przez konsorcja naukowe lub na zlecenie krajowych lub międzynarodowych przedsiębiorców,

 

Grupa III obejmuje:

 • tzw. granty Dziekana przyznane i realizowane na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.