Seminarium „Funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii COVID-19”


W dniu 16 lutego 2021 roku miałem przyjemność uczestniczyć w seminarium pt. „Funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii COVID-19”, które zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Celem spotkania było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat głównych problemów ekonomicznych i społecznych warunkujących funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii.

Pomysłodawcą i moderatorem seminarium był mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, aktywny od 25 lat na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020. Jako prelegenci w debacie wzięli udział następujący eksperci:

1) Ze strony kierownictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:

  • dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; ekonomistka, specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego; związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH),
  • Dr Zofia Sepkowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi,
  • Mgr Celestyn Podgórski – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi.

2) Ze strony świata akademickiego przedstawiciele Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego:

  • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki. Prowadzi badania w zakresie zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, zarządzania elastycznym popytem oraz rozwoju inteligentnych miast, rozwoju smart grids i systemów inteligentnych, a także Green HRM,
  • Dr Izabela Różańska-Bińczyk – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest praktykiem i badaczem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie green HRM, zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
  • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki. Kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce. Specjalizuje się w zarządzaniu logistyką, nowoczesnych technologiach w logistyce, inteligentnej infrastrukturze, elektromobilności i pojazdach autonomicznych, a także w obszarze bezpieczeństwa w transporcie i ochronie zdrowia,
  • Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej. Specjalista w zakresie przedsiębiorczości, w tym zastosowania efektuacji w procesie przedsiębiorczym, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz oceny przyczyn niepowodzeń gospodarczych,
  • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej. Prowadzi badania w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, innowacyjności, zarządzania strategicznego oraz green HRM.

3) Ze strony praktyki gospodarczej:

  • Mgr Robert Gondzia – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w kierunku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, HR & Project Manager, Event Manager, Trener. Zajmuje się projektami od kilkunastu lat, z sukcesem współtworzył, bądź realizował projekty z różnych obszarów, w tym HR, IT, PR, marketingu oraz inwestycyjne,
  • Mgr Katarzyna Devavry – magister nauk politycznych (Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych, Katowice, Polska, SciencesPo, Paryż, Francja), doradca Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego, dyrektor biura poselskiego w Parlamencie Europejskim.

Seminarium otworzyła Prezes PTE Oddział w Łodzi dr Zofia Sepkowska, która powitała wszystkich uczestników, przedstawiła cel i tematykę spotkania oraz zachęciła do merytorycznej dyskusji. Dalszą część dyskusji moderował mgr Marcin Podgórski. W pierwszej kolejności głos zabrała prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, która zwróciła uwagę na główne trendy związane z pandemią COVID-19 w gospodarce globalnej. W swojej wypowiedzi postawiła interesującą tezę, iż „wszystkie grzechy popełniliśmy przed pandemią”, do której często nawiązywali inni eksperci. W ramach dalszych wypowiedzi dyskutowano o przeciwdziałaniu gospodarczym i społecznym skutkom pandemii w ramach instrumentu finansowego NextGenerationEU, zwrócono uwagę na rolę wartości kulturowych i ekologicznych oraz zrównoważonego rozwoju w działaniach przedsiębiorstw w okresie pandemii, a także wskazano na konsekwencje pandemii dla funkcjonowania i rozwoju firm sektora MSP. Dyskusję poświęcono także zarządzaniu projektami oraz kapitałem ludzkim w trakcie pandemii. Zaproponowano m.in. wykorzystanie nowych rozwiązań w tym obszarze, takich jak praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM). Eksperci wskazywali ponadto na wyzwania pandemii COVID-19 dla branży logistycznej i wdrażania nowych rozwiązań w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi i społecznymi. W tym obszarze podkreślono znaczenie nowych modeli przedsiębiorczości, takich, jak logika efaktuacji oraz entrepreneurial hustle dla ograniczania niekorzystnego wpływu szoków społeczno-gospodarczych na firmy sektora MSP. Wspólnie zastanawiano się także nad szansami dla przedsiębiorstw wynikającymi z pandemii COVID-19 oraz nad zmianami w funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa po okresie pandemii.

W seminarium uczestniczyło łącznie ponad 50 osób, w tym członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownicy wydziałów ekonomicznych i menedżerskich łódzkich uczelni wyższych, przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji administracyjnych z regionu łódzkiego, a także uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego zakwalifikowani do zawodów okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz ze swoimi opiekunami. Uczestnicy wyrażali pozytywnie opinie na temat seminarium wskazując na konieczność kontynuacji tego typu spotkań w przyszłości.