Seminarium naukowe „Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach”


4 marca 2020r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Łodzi we współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ zorganizowane zostało seminarium naukowe pt. „Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach”. W trakcie tego wydarzenia wraz z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ z Katedry Informatyki UŁ oraz dr Izabelą Różańską-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ przedstawiliśmy wyniki naszych najnowszych badań przeprowadzonych w ramach wspólnego projektu międzykatedralnego pt. „Praktyki green HR a wielopoziomowe zarządzanie wynikami organizacji„. Obrady seminarium prowadziła dr Anna Michałkiewicz z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ.

Nasze wystąpienie poświęciliśmy prezentacji podstaw koncepcyjnych, zakresu i efektów wykorzystania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi w teorii nauk o zarządzaniu i praktyce gospodarczej. Szczególną uwagę zwróciliśmy na znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju jako środowisko implementacji praktyk green HR, a także na rolę tych działań w kształtowaniu wyników środowiskowych współczesnych przedsiębiorstw. Zaprezentowaliśmy także aspekty metodyczne i wyniki badań własnych przeprowadzonych na próbie 120 przedstawicieli firm z regionu łódzkiego. W tej części omówiliśmy operacjonalizację i zasady pomiaru zmiennych wykorzystanych w badaniach, a także przedstawiliśmy wyniki dotyczące oceny przedmiotowego i czasowego wykorzystania oraz efektów stosowania praktyk green HR w badanych firmach.

W seminarium uczestniczyło niemal 40 osób reprezentujących uczelnie regionu łódzkiego (Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką oraz Społeczną Akademię Nauk), instytucje publiczne, media oraz praktykę gospodarczą. W ramach dyskusji z uczestnikami zastanawialiśmy się wspólnie nad ekonomicznymi aspektami wykorzystania praktyk green HR, ich wpływem na wyniki finansowe przedsiębiorstw, kwestiami operacjonalizacji i pomiaru tych relacji, a także perspektywami badań w tym zakresie. Poprosiliśmy również uczestników o opinie na temat czynników wpływających w kluczowy sposób (pozytywnie lub negatywnie) na skuteczność wykorzystania praktyk green HR w poprawie wyników środowiskowych w organizacjach. Wnioski z dyskusji oraz sformułowane opinie wykorzystamy w przygotowywanym wniosku o grant badawczy, którym planujemy złożyć  do Narodowego Centrum Nauki.